Умови
проведення районного етапу
Всеукраїнського щорічного конкурсу на кращий
навчально – методичний матеріал туристсько – краєзнавчої тематики

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
Конкурс проводиться з метою вдосконалення програмно –методичного забезпечення позашкільної освіти туристсько – краєзнавчого напряму.
Завдання:
- оновлення програмно –методичного забезпечення розвитку дитячо – юнацького туризму і краєзнавства;
- виявлення та впровадження нових педагогічних технологій позашкільного навчання і виховання учнів засобами туризму, краєзнавства і екскурсій, ефективних форм і методів туристсько – краєзнавчої роботи;
- пропаганда і популяризація дитячо – юнацького туризму і краєзнавства як ефективних засобів пізнання і успадкування історичних і культурних надбань, формування національної свідомості учнівської молоді.
УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
У конкурсі беруть участь педагогічні працівники, творчий актив загальноосвітніх та позашкільних закладів.
.
ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ
Конкурс проводиться за такими номінаціями:
- програми гурткової роботи, які пройшли апробацію, про що свідчить витяг з рішення методичної ради навчального закладу;
- розробки туристсько – краєзнавчих маршрутів (спортивних, краєзнавчих, у тому числі екскурсійних):
- методичні рекомендації з питань організації туристсько – краєзнавчої та екскурсійної роботи серед дітей та юнацтва за різними напрямами.
Роботи на конкурс подаються у друкованому вигляді (комп’ютерний набір тексту через два інтервали, брошура та електронний варіант ) у 3-х примірниках з обов’язковим зазначенням даних автора (прізвище, ім’я та по-батькові повністю; місце роботи, посада ).
_Програми гуртків мають включати, як правило, пояснювальну записку (актуальність програми, новизна; мета і завдання;характеристика зв’язку із загальною середньою освітою; можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості, рекомендації щодо організації та форм проведення занять тощо); навчально – тематичний план із зазначенням кількості годин на теоретичні і практичні заняття; безпосередньо програму – детальне розкриття навчально – тематичного плану; вимоги щодо рівня знань, вмінь та навичок гуртківців; список рекомендованої літератури.
Розробки туристсько – краєзнавчих маршрутів повинні, як правило висвітлювати обґрунтування маршруту, привабливість маршруту з краєзнавчої і спортивної точки зору; містити коротку фізико – географічну характеристику району подорожі, довідкові дані про маршрут (протяжність, тривалість подорожі, рівень складності тощо ), характеристику основних краєзнавчих об’єктів або технічних перешкод, список рекомендованої літератури та інших джерел інформації; доповнюватися картографічними та ілюстративними матеріалами.
Методичні рекомендації, що подаються на конкурс, повинні, як правило, включати такі розділи: вступ (обґрунтування актуальності теми, мета і завдання роботи, категорія користувачів, на яку розрахований матеріал), основна частина(розкриття теми), висновки, додатки, список використаної та рекомендованої літератури.
Конкурсні матеріали мають бути написані українською мовою.
Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, а також матеріали інформаційного та інструктивного характеру(інформаційно – методичні розробки, вісники, накази, положення, умови проведення різних масових заходів і т.п.), підручники, наукові розробки не розглядаються.

Відповідно до Умов конкурсу, навчально – методичні матеріали розподіляються за номінаціями:
- програми гурткової роботи;
- розробки туристських маршрутів;
- методичні рекомендації.
Методичні рекомендації, в свою чергу розподіляються за такими тематичними напрямами (орієнтовно):
- туристсько – краєзнавча і пошукова робота з учнями, як засіб навчання та виховання особистості;
- зміст, форми і методи роботи з учнівською молоддю з різних напрямів краєзнавства (історичного, географічного, геологічного, фольклорно – етнографічного та інших) та спортивного туризму (пішохідного, водного, велосипедного, гірського тощо)
- організація дозвілля з учнівською молоддю;
- організація гурткової роботи;
- підготовка та проведення туристських подорожей, краєзнавчих експедицій та екскурсій з учнівською молоддю тощо.
Конкурсні матеріали оцінюються за такими критеріями:
1.Програми туристсько – краєзнавчих гуртків:
- педагогічна доцільність і актуальність;
- спрямованість програми на розвиток пізнавальних і творчих здібностей гуртківців;
- послідовність викладення змісту програми;
- відповідність вимогам щодо структури;
- можливість подальшого практичного застосування в інших регіонах;
- стиль та грамотність;
- видавничий рівень.
2.Розробки туристських маршрутів:
- повнота довідкових даних про маршрут;
- технічна характеристика маршруту;
- пізнавальна або спортивна цінність маршруту;
- наявність та якість картографічного та ілюстративного матеріалу;
- стиль та грамотність;
- видавничий рівень.
3.Методичні рекомендації:
- актуальність теми;
- новизна, авторські відкриття;
- різноманітність форм і методів роботи, викладених у матеріалі;
- можливість подальшого практичного застосування матеріалу;
- стиль та грамотність;
- видавничий рівень.
Матеріали, що надійшли на конкурс, не повертаються

 

Зразок оформлення титульної сторінки

Відділ освіти_____________________________ районної державної адміністрації
(назва району)

(назва навчального закладу)

Назва роботи

Автор:
прізвище, ім’я,
по-батькові(повністю)
посада

(назва міста, селища)

2011р.

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
Роботи подавати у Центр дитячої та юнацької творчості до 19 листопада 2010 року.