УМОВИ

проведення  районного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування

„МІЙ  РІДНИЙ  КРАЙ”

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування „Мій  рідний край” (далі Конкурс)  проводиться в рамках руху учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу „Моя земля – земля моїх батьків” та Міжгалузевої програми „Пізнай свою країну”, затвердженої спільним наказом Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27 серпня 2007 року                           №  49 /765/3027/308.

 

МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  КОНКУРСУ

Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи з вивчення історико-культурної спадщини українського народу та природного різноманіття рідного краю.

Основними завданнями Конкурсу є:

-   удосконалення форм та засобів туристсько-краєзнавчої роботи;

- стимулювання розвитку різних напрямів краєзнавства та видів спортивного туризму серед учнівської  молоді;

         - поліпшення змісту туристсько-краєзнавчих подорожей, оволодіння учасниками Конкурсу практичними навичками польових краєзнавчих досліджень; 

                - активізація експедиційної роботи;

- виявлення та розповсюдження кращого досвіду проведення краєзнавчих експедицій з активним способом пересування;

- визначення кращих команд учнівської молоді за підсумками Конкурсу.

 

УЧАСНИКИ  КОНКУРСУ

У Конкурсі можуть брати участь туристські групи  учнівської  молоді, які здійснили туристсько-краєзнавчі експедиції з активним способом пересування відповідно до чинних (на час проведення експедицій) Правил проведення туристських подорожей із учнівською та студентською молоддю.

ПІДГОТОВКА ЗВІТУ

У Конкурсі можуть брати участь звіти туристських груп  про краєзнавчі експедиції з історичного, географічного, літературного краєзнавства, археології, геології, екології, фольклору та етнографії,  українознавства, народознавства тощо, проведені з активним способом пересування, якщо вони відповідають вимогам, що висуваються до походів від  ІІ ступеня  до І категорії складності будь-якого виду спортивного туризму. Маршрут повинен носити лінійний або кільцевий характер, радіальні виходи можуть складати не більше 20% його протяжності.

Звіт подається надрукованим та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt  інтервал - 1,0 на аркушах А-4), а також - переплетеним і пронумерованим разом із додатками. Нумерація наскрізна. Загальний обсяг, як правило, не повинен перевищувати                              50 сторінок, у тому числі текстової частини – 35 сторінок. Текстова частина пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи повинна носити науковий та офіційно-діловий стиль і бути пов’язаною з фотографіями, картографічним матеріалом, схемами, додатками шляхом посилання в тексті. Опис цікавих туристсько-екскурсійних об’єктів може носити нарисовий характер.

                Звіт повинен обов’язково мати такі  розділи:

1.Титульна сторінка. Вказується повна назва організації, яка проводить експедицію, напрям краєзнавчих досліджень, вид туризму та складність маршруту, тема, географічний район, терміни проведення, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактний телефон.

2.     Зміст. Вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

3.     Анотація. У стислій формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна інше. Обсяг – до 1 сторінки.

4. Довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову. Зазначається про вид туризму, складність маршруту; нитка та довжина активної частини маршруту; тривалість подорожі; засоби під’їзду до маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній уяві про маршрут; список групи, де вказати прізвище, ім’я, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для учнів; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада керівника (керівників) подорожі; назва організації (-ій), завдання яких виконувала група, оригінали або завірені копії  завдань.

5. Відомості про район експедиції: загальні історико-географічні, туристсько-краєзнавчі, екскурсійно-пізнавальні. Матеріал подається у стислій формі і повинен стосуватися безпосередньо району подорожі.

6. Картографічний матеріал. Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000, у разі необхідності, можуть доповнюватись схемами такої якості, щоб за копіями з них можна  повторити експедицію або провести екскурсію.

7. Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природу та визначні історико-культурні місця району експедиції, підтверджувати проходження маршруту всією групою, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення краєзнавчої роботи. Фотографії повинні мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення. У звіті фотографії розміщуються у місцях, де на них є посилання, або на окремих листах. Їх розмір фотографій повинен бути не менший 10х15 см.

8. Опис пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи включає обґрунтування вибору теми та району експедиції; матеріали про пошуково-дослідницьку краєзнавчу роботу, що розкривають форми та зміст проведеної експедиційної роботи відповідно до теми пошуку.

9. Додатки: орієнтовний кошторис витрат; розклад руху транспорту, розміщення медичних закладів, контрольно-рятувальних служб тощо.

10. Підсумки, висновки, рекомендації. У розділі відмічаються найбільш характерні особливості району експедиції, можливі інші варіанти проведення експедиції, екскурсійні можливості району. Міститься короткий підсумок роботи, виконаної в експедиції.

11.      Маршрутні документи (відповідно до вимог Умов).

12.      Список літератури та джерел інформації. Подається перелік джерел інформації, які використовувались при підготовці та проведенні експедиції та під час складання звіту. Якщо під час експедиції та за її підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення копії. 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СТРОКИ ЇЇ ПОДАННЯ

звіт про проведену експедицію;

копії документів, що дають дозвіл на проведення пошукових робіт чи  досліджень (якщо такі передбачені чинними нормативно-правовими актами);

оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів) з відмітками про проходження маршруту, затверджені та оформлені згідно з вимогами, передбаченими для туристських походів відповідної складності.

ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Звіти будуть оцінюватися суддівською колегією за такими критеріями:

обґрунтованість отриманого завдання від навчального закладу, організації, установи;

теоретичне і (або) практичне значення дослідження;

системність і повнота розкриття досліджуваної теми;

пошуково-дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження;

наявність, доцільність та якість матеріалів, що підтверджують викладений зміст дослідженого (фотографії, карти, схеми, плани, графіки, малюнки, топографічні та геологічні прив’язки об’єктів дослідження), інші супроводжуючі  матеріали;

аргументованість висновків, їх відповідність змістовним результатам експедиційних досліджень;

суспільно-корисна та природоохоронна робота в експедиції. Висвітлення результатів експедиції у ЗМІ; використання їх у навчально-виховному процесі  навчального закладу;

висновок закладу, організації, установи, що видавала завдання, з наведенням аргументів щодо якості та повноти виконання поставленого завдання;

повнота та якість оформлення звіту; стиль, грамотність, логічність викладу матеріалу; відповідність вимогам щодо складання звіту;

наявність електронної версії звіту.

У спортивно-туристській частині – до уваги беруться формальні складові, що засвідчують проходження маршруту засобами певного виду спортивного туризму та зараховані маршрутно-кваліфікаційною комісією (далі – МКК).

Якщо маршрут, пройдений під час краєзнавчої експедиції, не відповідає заявленій складності, або відсутній залік походу повноваженою МКК, звіт знімається з Конкурсу.