Однією з ознак цивілізованості країни є зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень патріотизму. Розбудова незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, закріплення в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей, виховання громадської активності та впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому.

 

У цей час, коли в Україні відбуваються економічні, політичні та суспільні зміни, особливого значення набуває виховання громадян, які здатні побудувати відкрите, інформативне, громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися конституційна демократія, толерантність та повага до прав людини. Позашкільний навчальний заклад не повинен стояти осторонь цієї проблеми, а широко впроваджувати одну із важливих сторін гармонійного розвитку особистості - громадянське виховання.

Громадянське виховання - це навчання дітей демократії, вкорінення в життя цінностей відкритого і справедливого суспільства, поваги до принципів і правил життя суспільства як своєрідна школа, де навчаються жити спільно, громадою, відповідно до вимог законності та справедливості.

В ході здійснення громадянського виховання необхідно навчити дітей того, що вони повинні знати, вміти, будучи громадянами демократичної держави.

Призначення програми громадянського виховання — забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Її зміст орієнтує на практичне досягнення стратегічної мети громадянського виховання  —сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Метою програми є забезпечення національно-патріотичного, духовного розвитку учнівської молоді, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, громадсько активної особистості, виховання патріотизму, високої політичної культури та моралі.

Дана програма громадянського виховання спрямовує всіх керівників гуртків на організацію роботи з громадянської освіти із застосуванням та усвідомленням понять: держава, громадянське суспільство, етнос, рід, народність, нація. Центральним є поняття Батьківщина.

Одним із аспектів всебічного особистості є висока правова культура.  Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона повинна формуватися під впливом спеціальних виховних заходів і в позашкільних навчальних закладах. В гуртківців потрібно формувати глибоку повагу до законів і правил людського співжиття, готовність дотримуватися й виконувати їх. 

Прилучення дітей до правової культури збагачує її духовне життя. Знання ними своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації на. практиці, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Ідея програми - розвивати почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину. Виховання активної особистості з притаманною їй громадянською свідомістю, почуттям національної гідності.

Мета програми - формування вільного громадянина, творчого, активного, здатного розв'язувати завдання, які забезпечать поступ нації, розвиток державності. Формування національної свідомості. Виховання почуття патріотизму. Формування культури міжетнічних відносин. Розвиток планетарної свідомості. Виховання дбайливого ставлення до природи. Формування моральної особистості. Розвиток мотивації до праці, прагнення результатами праці приносити користь своїй Батьківщині.

Завдання програми:

        формування у молоді етнічної свідомості, почуття національної гідності, відродження історичної пам'яті;

        формування культури соціальних і політичних стосунків, поваги до національно-культурних цінностей інших народів;

        надання допомоги молодим громадянам у реалізації їх творчих можливостей та ініціатив;

·        впровадження системи заходів щодо підвищення культурно-освітнього рівня молодих громадян, їх духовному самовдосконаленню та змістовному дозвіллю;

·       озброєння молодих людей знаннями законів, систематичне інформування їх про актуальні питання права;

·       формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;

·       прищеплення учням поваги до держави і права;

·       вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого ставлення до громадянського обов'язку;

·       формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам;

·       подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.

Під час розв'язання завдань громадянського виховання та освіти керівники гуртків разом із вихованцями використовують цільові творчі програми, ефективні форми, методи та види діяльності.

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Структура  комплексної програми «Горде ім’я – українець!»:

·       Моя Батьківщина;

·       Лідер;

·       Маю право.

Опис структурних компонентів комплексної програми «Горде ім’я – українець!»

«Моя Батьківщина»

Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею.

Патріотизм – складне і багатогранне поняття, один з найважливіших компонентів індивідуального та суспільного способу життя.

Мета: організація заходів, що сприяють вихованню свідомого громадянина й патріота, форму­ванню в молоді соціального до­свіду, високої культури міжнаці­ональних відносин.

Види діяльності:

години спілкування «Світ і людство», «Земля моя — моя історія жива»;

КТС: «Доля моєї сім'ї в долі України»;

творчі та інтелектуальні ігри: «До таємниць душі людської», «Знай, умій, дій»;

експедиція «До глибини віків»;

конкурс газет на тему «Я – людина, член моєї родини, свого роду, народу і нації, громадянин України, європеєць, мешканець планети»;

операція «Діти вулиці»;

акція «Милосердя» (збір речей, одягу для дітей реабілітаційного центру);

круглий стіл «Гідний громадянин України»;

конкурс малюнків «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»;

вікторина «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе»;

урок патріотизму «Ще не вмерла України і слава, і воля»;

бесіди на тему:

-        «Моя рідна земля»;

-        «Утверджую в собі людину – громадянина»; 

виховні години, тематичні заняття за темою:

      -  «Чому і як потрібно бути толерантним?»;

      - «Символи України»;

      - «Мій рідний край – моя історія жива»;

      - «Моя мова веселкова»;

     - «Я візьму той рушник, простелю, наче долю…»;

     - «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене».

 

«Лідер»

Програма «Лідер» спрямова­на на створення умов виховної й просвітницької роботи через ор­гани учнівського самоврядування. З 2001 року Центром організований районний парламент дітей, який об’єднує найбільш активних представників шкіл району з метою навчання самоврядуванню.

Мета: формування соціаль­ної компетентності й громадянської відповідальності вихованців як невід’ємних визначальних рис патріота й громадянина України; формування нової генерації державних службовців; прищеплення бажання стати свідомим громадянином своєї держави, виховання любові до свого рідного краю.

Види діяльності:

Дискусійні клуби:

Шкільне самоврядування: чи потрібно воно?

Що таке демократія?          

Конституція в демократичній державі.

Партії та громадські організації.

Години спілкування: «Утверджуй у собі людину», «Бути самим собою», «Моя мета у житті», «Погляд у майбутнє, що нас чекає»;

рольові ігри: «Політична трибуна», «За нами майбутнє», «Позиція»;

ток – шоу «Як досягти успіху?»;

 

«Маю право»

Правове виховання — виховна діяльність закладу освіти, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і звичок законослухняності.

Усвідомлення людиною правил співжиття і вимог законів, законослухняність її поведінки формуються під впливом спеціальних виховних заходів, у процесі самовиховання, різноманітних видів діяльності.

Мета:формування у школярів особистісних рис громадян України, розвивати духовну, моральну, правову культуру, виховання загальнолюдських цінностей.

Види діяльності:

Години спілкування:

-        «Права і свободи людини і громадянина – основа демократії»;

-        «Мовою прав людини»;

-        «Права дитини. Що являє собою Конвенція про права дитини?»;

-        «Особисті права»;

-        «Політичні права»;

-       
«Де можна захистити свої права?».

Конкурс малюнків «Права дитини»;

круглий стіл «Конвенція про права дитини»; 

анкетування «Обережно! Це мої права».