Умови

проведення районного етапу обласного конкурсу

 «Вчимось досліджувати та охороняти природу»

І. Загальні положення та керівництво

Конкурс проводиться щорічно з метою виховання в учнівської молоді любові до природи, рідної землі, усвідомлення відчуття гармонійної єдності людини, суспільства і довкілля, формування екологічної, естетичної і трудової культури, розширення, поглиблення і популяризація екологічних знань.

Завданнями конкурсу є:

- виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності;

- формування інтересу учнів до екологічних проблем планети та рідного краю;

- розвиток творчої ініціативи учнівської молоді;

- закріплення і перевірка знань, навичок та вмінь учнів, набутих піл час занять в школі та різних учнівських об’єднаннях;

- обмін інформацією та досвідом роботи з питань екологічного спрямування.

II. Учасники конкурсу

У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів двох вікових категорій: 9-11 років (4 - 6 класи) та 12-16 років (7 - 10 класи), які мають досвід підготовки дослідницько - експериментальних робіт в галузі природничих наук.

IІІ. Вимоги до дослідницько - експериментальних робіт та їх описів (тез)

Дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана учасниками самостійно під керівництвом керівника - кваліфікованого фахівця в певній галузі науки (педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Для більш повного висвітлення результатів дослідження дослідницько-експериментальна робота може бути ілюстрована фотоматеріалами, малюнками, картками тощо.

Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових та електронних носіях.

В описі (тезах) дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; прізвище та ім’я керівника; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон; мета і завдання дослідницько - експериментальної роботи; хід та результати дослідження, висновки.

Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані шрифтом                                 Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 10 аркушів (з додатками).

Обсяг опису (тез) дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 2-3 аркуша.

ІV. Критерії оцінювання

Описи (тези) дослідницько — експериментальних робіт учасників оцінюються за такими критеріями:

-         актуальність теми роботи;

-         науковий підхід до ведення дослідження;

-         обґрунтованість отриманих результатів, висновків;

-         практичне значення роботи;

-         відповідність вимогам щодо оформлення опису (тез) робіт.

V. Нагородження переможців

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти районної державної адміністрації.

V. Термін виконання

Роботи подавати до центру дитячої та юнацької творчості до 13 лютого 2014 року.

 

Заявка

на участь у районному етапі обласного конкурсу

«Вчимось досліджувати та охороняти природу»

1. Тема роботи__________________________________________

2. Прізвище, ім’я, по батькові учасника:______________________

3. Вік: _______ років.

4. Найменування навчального закладу: _______________________

5. Клас: ________________________________________________

6. Місце проживання:______________________________________

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника, місце роботи, посада____

8. Контактний телефон, електронна адреса (за наявності)________

 

Посада керівника закладу                                підпис                              П.І.П.

 

М.П.