Умови

проведення районного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді

«Моя Батьківщина – Україна»

I. Загальні положення

              1.1.Експедиція "Моя Батьківщина - Україна" проводиться з метою вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю, ознайомлення з об'єктами заповідного фонду України.

                1.2 Завдання експедиції:

- виховання в учнівської  молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей усіх націй і народів, які живуть в Україні;

- формування в учнівської  молоді активної громадянської позиції;

-залучення молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, а також до природоохоронної та дослідницької роботи;

- створення умов для оволодіння учнівською  молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

- просвітницька діяльність.

ІІ. Учасники експедиції

До  участі в експедиції запрошуються вихованці, слухачі, учні  позашкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів

ІІІ. Умови участі в експедиції

Для участі в експедиції учасниками проводиться пошукова, науково-дослідницька робота, збір емпіричних даних, фактичних матеріалів, статистичної інформації під час походів, експедицій, роботи в бібліотеках та архівах, а також під час тематичних змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Пошуково-дослідницька робота ведеться за такими напрямками:

„Духовна спадщина мого роду"

За цим напрямом учасники експедиції "Моя Батьківщина – Україна»:

досліджують особливості розвитку літератури, образотворчого мистецтва, музики, архітектури, кіномистецтва, культурні традиції, пов’язані  з піснями, танцями, усною народною поетичною творчістю, театралізованими дійствами тощо;

вивчають історію розвитку культури й мистецтва регіону; здійснюють дослідження духовних джерел українського народу (історія релігії, різноманіття вірувань в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах нашого народу);

вивчають взаємовідносини людини та суспільства, людини та церкви: роль і місце відбудованих, відроджених соборів і монастирів, новозбудованих церков, каплиць у відродженні вікових моральних цінностей українців;

                вивчають історико-культурні джерела шляхом дослідження археологічних пам’яток;

проводять зустрічі з діячами культури та мистецтва, конференції, фестивалі, виставки, конкурси, свята, на яких учасники експедиції представляють громаді напрацьоване.

Пошуково-дослідницька робота спрямовується на збір матеріалів про видатних діячів культури та мистецтва регіону (їх творчий шлях, головні здобутки, вплив на розвиток культури регіону та України), а також дослідження долі земляків, які трудовими та ратними подвигами, науковими здобутками прославили рідний край і Україну.

"Козацькомуроду нема переводу"

За цим напрямом учасники експедиції «Моя Батьківщина – Україна»:

 здійснюють дослідження періоду козацької доби (перші козацькі поселення та укріплення, пам'ятні дата в історії козаччини, боротьба з іноземними поневолювачами, утворення козацької республіки, видатні особи цього періоду);

вивчають: побут і традиції козацтва (козаки в повсякденному житті та в походах, їх зброя і військові спорядження, укріплення); відображення козацької доби в народній творчості (пісні, думи, легенди, приказки та прислів'я); історія бойового гопака; проводить зустрічі з представниками козацьких організацій;

беруть участь у спільних просвітницьких заходах, походах козацькими шляхами.

„Із батьківської криниці"

У рамках напряму вивчаються традиційні свята, обряди, побутова культура, народні ремесла, народна творчість, медицина і педагогіка, народні ігри та забави, проводяться дослідження виникнення давніх музичних інструментів, історії зеленого будівництва, садово-паркового  мистецтва  та природокористування

Робота може бути спрямована на вивчення діалектів рідною краю, створення етнографічннх словників, запис легенд, дум тощо, вивчення місцевої літературної  спадщини та сучасності, пропагування народної творчості (зокрема фольклорних свят; свят народних обрядів свого краю), створення дитячих, юнацьких і сімейних фольклорних колективів.

«З попелу забуття"

У рамках напряму проводяться дослідження сторінок історії України періоду Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, інших знакових подій, пов'язаних із прагненням народу України до волі та незалежності, подій і розповідей очевидців про українців - учасників військових конфліктів XX - поч.               XXI ст. (зокрема війни в Афганістані).

Учасники експедиції зустрічаються із свідками цих подій, записують їхні спогади: відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, імена їх учасників, місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю, вивчають документальні свідчення, впорядковують садиби ветеранів війни та праці, учасників визвольною руху, репресованих, вдів, доглядають могили патріотів України. Можуть досліджувати історично-публіцистичну спадщину з цього напряму, беруть участь у створенні книг пам'яті свого села, міста, району.

„Геологічними стежками України"

У рамках напряму проводяться дослідження певної місцевості за темами: природні геологічні  пам'ятки регіону; родовища корисних копалин, кар'єрів будівельних матеріалів; нафтові та газові родовища; гірські породи, що використовуються в будівництві та оздобленні пам'ятників; небезпечні геологічні процеси в умовах техногенезу; водні ресурси та їх використання в області, районі, населеному пункті; сучасні геоморфологічні процеси на території області, району, населеного пункту. Допускається й інша тематика для дослідження, обрана самостійно.

У пошуковій і науково-дослідницькій роботі відображається зв'язок геології з природничо-історичними науками (зокрема геології з географією ландшафтознавством, кліматологією, гідрологією, гляціологією, океанографією у пізнанні різних геологічних процесів, що відбуваються на поверхні Землі), використання новітніх досягнень,  і методів фундаментальних наук (математика. фізика, хімія, біологія).

Учасники експедиції збирають колекції мінералів, гірських порід, палеонтологічних решток.

„Географія рідною краю"

У рамках напряму вивчається природа рідного краю, виявляються, обліковуються пам'ятки природи, досліджуються природні ресурси, унікальні ландшафти певною регіону України.

Учасники експедиції проводять дослідження природного середовища з урахуванням антропогенних   змін, окреслюючи  проблеми  раціонального  природокористування   і охорони   природи,   описують  територіальні   особливості   розміщення   промислового виробництва, сільського господарства, населення, транспорту тощо.

ІV. Вимоги до оформлення пошукових і науково-дослідницьких робіт

               4.1. Мова виконання пошукових і науково-дослідницьких робіт визначається Конституцією України і відповідним законом України "Про засади державної мовної політики".

                4.2. Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman - 14 pt. інтервал - 1,5 у форматі RTF) обсягом до 20 друкованих сторінок .

                4.3. У додатку до роботи (обсягом до 10 сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, картографічний матеріал, вироби тощо розміром не менше ніж 10x15 см, а також відеоматеріали.

На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, тема краєзнавчо-дослідницької роботи та рік виконання, допускається використання графічних зображень для збільшення естетичної привабливості роботи.

На другій сторінці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові автора краезнавчо-дослідницької  роботи або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого об'єднання); прізвища, імена, по батькові керівника або керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їхньої наявності), місця їхньої роботи та номери телефонів; списки учасників із зазначенням місця їх навчання.

Зміст роботи обов'язково повинний бути складним за структурою.

 В основній частині роботи впродовж всього викладення матеріалу повинні бути присутні посилання на використані джерела (електронні, літературні, картографічні, тощо) за схемою «текст [1].» Де «1» номер джерела з якого взято інформацію. Якщо після роботи подаються додатки то в основній частиш тексту на них обов'язково повинні бути посилання.

У вступі має бути зазначено актуальність обраного дослідження, його об'єкт, предмет та мету. В тексті роботи має бути висвітлене пізнавальне та суспільне значення краєзнавчої та дослідницької роботи (актуалізація знань про об'єкт дослідження, виховний аспект дослідження). Окремо визначається практична значущість краєзнавчої та дослідницької роботи у суспільному житті, використання у навчально-виховному процесі тощо. В цьому пункті має. бути зазначено шляхи використання здобутків пошукового дослідження в житті суспільства.

Під час оформлення висновків доцільно зазначити про досягнення, отримані в результаті дослідження, масштаб виконання поставлених перед початком роботи завдань.

На конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт можуть бути подані роботи, виконані колективно (пошукова група, гурток, творче об'єднання) або індивідуально.

 

V. Термін виконання

Дослідницькі роботи подавати до центру дитячої та юнацької творчості до 16 вересня 2015 року.