Затверджено
рішенням Петрівської
районної ради
від 18 лютого 2011 року №54

Районна Програма „Обдарованість” на 2011-2014 роки

І. Паспорт районної Програми „Обдарованість” на 2011-2014 роки

1.

Програма затверджена рішенням районної ради від „18” лютого 2011 року

 

2.

Ініціатор розробки програми

Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

4.

Розробник програми

Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації

5.

Співрозробники програми

 

6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації

7.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські, селищні ради

8.

Термін реалізації програми

2011-2014 рр.

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний бюджет, районний бюджет, бюджети сільських, селищних рад

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього (тис. грн..), у тому числі:

2805,3

кошти державного бюджету

400,0

кошти районного бюджету

2396,5

кошти бюджетів сіл, селищ

8,8

11.

Основні джерела фінансування програми

Кошти районного бюджету

 

Начальник відділу освіти Г. Москалець

 ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Досвід реалізації Програми у 2008-2010 роках показав, що основні напрями та механізми реалізації передбачених нею заходів визначено вірно.
Незважаючи на досягнуті в попередні роки позитивні результати реалізації районної цільової програми „Обдарованість” на 2008-2010 рр., зберігається багато питань щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, які потребують вирішення на районному рівні.
Перелік запланованих до здійснення заходів районної програми „Обдарованість” на 2011-2014 рр. передбачає вирішення конкретних завдань, взаємопов’язаних та скоординованих на усіх стадіях створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді, включаючи організаційне, науково – методичне, інформаційне та кадрове забезпечення.
Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, дадуть можливість скоординувати дії відділу освіти, закладів освіти, структурних підрозділів районної державної адміністрації, консолідувати зусилля всіх продуктивних сил району, спрямувати їх на вирішення проблем виявлення, виховання, навчання і розвитку обдарованої молоді з урахуванням вимог сучасного інформаційно – технологічного суспільства.
Районна програма „Обдарованість” на 2011-2014 роки розроблена на виконання рішення тридцять п’ятої сесії Кіровоградської обласної ради п’ятого скликання від 29 жовтня 2010 року №972 „Про затвердження обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року”.
Дана програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми району якісної позашкільної освіти, забезпечення формування інтелектуального потенціалу району шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою цієї Програми є подальший розвиток системи виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості; підтримки та стимулювання обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

ІУ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:
- створення районного банку даних обдарованих дітей та молоді;
- збільшення кількості навчальних закладів із профільним вивченням окремих предметів;
- забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів із метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;
- забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;
- запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді;
- залучення обдарованої молоді до науково – дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, Кіровоградській МАН учнівської молоді;

- популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;
- стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного, районного бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад у межах видатків, що передбачатимуться головним розпорядником на виконання власних функцій, а також із залученням інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством.
Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, а також із урахуванням можливостей доходної частини бюджетів та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Програма розрахована на чотири роки (2011-2014 рр.), виконання програми буде здійснюватися в один етап.

У. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку обдарованої молоді району;
- розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково - методичного супроводу розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;
- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
- оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
- розвиток районної системи виявлення та відбору обдарованої молоді;
- оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
- впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді;
- підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють із обдарованою молоддю;
- збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання та розширення зв’язків із міжнародними освітянськими організаціями;
- забезпечення соціально правових гарантій обдарованій молоді, створення системи її морального і матеріального заохочення до науково – дослідницької і спеціальної діяльності;
- консолідацію зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій, спрямовану на розвиток особистості.

УІ. Напрями реалізації та заходи Програми

Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатку 1 Програми.
Програма реалізується через основні напрямки:
- науково – методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
- створення системи пошуку обдарованої молоді;
- навчання, виховання і розвиток обдарованої молоді;

- забезпечення соціально – правових гарантій.

УІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Учасники Програми щороку до 25 січня надають інформацію відділу освіти райдержадміністрації про хід реалізації Програми.
2. Відділ освіти райдержадміністрації двічі на рік до 1 лютого та 1 липня інформує управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації про хід виконання Програми.
3. Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням цієї Програми, здійснює відділ освіти райдержадміністрації.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:
- звітність учасників Програми про стан виконання відповідних заходів;
- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід виконання Програми керівництву району;
- залучення засобів масової інформації до висвітлення ходу реалізації Програми.