План роботи колективу Петрівського ЦДЮТ над науково-методичною проблемою
«Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в роботу закладу»

1 етап — підготовчий (2012 - 2013 н.р.)
(діагностичний, теоретичне обґрунтування методичної проблеми)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­по-відальний

 

1. Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою»

Визначити шляхи реалі­зації проблемної теми через усі підсистеми навчально-виховного процесу

Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою»

Серпень

Заступник директо­ра з НВР

 

2. Аналіз роботи закладу та анкетування педагогічного колективу

Виявлення проблем і зон­дування розуміння пробле­ми

Підготовка до складан­ня плану реалізації теми

Вересень

Заступник директо­ра

3.Організація творчих груп за напрямами:

 • Мультимедійні технології у позашкільному закладі
 • Метод проектів у навчальному процесі
 • Використання ігрових методів у навчально-виховному процесі

Вивчення та апробація сучасних техноло­гій навчання та вихо­вання.

Розробка реко­мендацій для вчителів, програм, планів, струк­тур

Протягом нав­чального року

Керівники твор­чих груп, заст. директора з НВР

4.Засідання творчої групи

Обробка даних анкету­вання

Виявлення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу. Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми

Вересень

Директор, заступник директора

5. Складання плану реалізації науково-методичної програми

Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми

Забезпечити послідовність вирішення завдань взає­модії всіх учасників нав­чально-виховного процесу

Вересень

Заступник директо­ра

6. Проведення наради при директорові:

-  Аналіз результатів навчально-виховного процесу в закладі і шляхи його удосконалення на основі впровадження компетентністного підходу

Ознайомлення колективу з станом навчально-виховного процесу

Підвищення рівня про­фесійної майстерності керівників гуртків та якості навчання та виховання

Жовтень

Директор

7.Створення інформаційної бази «Жит­тєва компетентність — по­тенціал сучасної педагогіки і психології»

Складання переліку літератури з проблеми

 

Випуск тематичного інформаційного бюлетня

Жовтень-листопад

Члени творчої групи

8. Засідання методичної ради

Затвердження програ­ми роботи над пробле­мою

Ознайомлення всього ко­лективу, обговорення, за­твердження програми роботи з проблемної теми

Листопад

Директор

 

9. Засідання МО «Компетентнісно орієнтована освіта. Загальні та спеціальні компетентності»

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

Грудень

Голови МО

10. Організація роботи психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічний супровід формування компетентної особистості»

Ознайомлення з проблемою

Забезпечення психологічної готовності педагогів до впровадження нововведень

Грудень

Психолог ЦДЮТ

11. Засідання МО «Технології фор­мування життєвої компетент­ності»

Вивчення інноваційних технологій, створен­ня банків особистісно зорієнтованих техно­логій, навчально-мето­дичного забезпечення викладання предметів

Створення навчально-ме­тодичного комплексу з ме­тою підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу та методичного забезпечення проблемної теми

Січень

Керівники МО

 

12. Теоретичний семінар «Соціальна компетентність особистості. Соціально-рольовий підхід»

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Складан­ня планів самоосвіти

Лютий

Заст. директо­ра, пси­холог

 

13 Засідання педагогічної ради «Шляхи реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до навчання в ПНЗ»

Визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу

Створення компетентнісно зорієнтованої моделі навчального процесу

Березень

Директор, заст. директора з НВР

 

14.Проведення наради при директорові:

-  Формування професійної компетенції керівників гуртків в умовах створення інноваційного середовища  закладу

Аналіз зміни діяльності керівників гуртків

Надання  рекомендації щодо вдосконалення навчально-виховного процесу

Квітень

 

Директор

15. Засідання методичної ради «Шляхи активізації методичної діяльності педагогів»

Розробити реко­мендацій для керівників гуртків

Випуск тематичного інформаційного бюлетня

Травень

Директор

16. Відкриті гурткові заняття з використанням компетентнісного підходу

Виявити проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Протягом ІІ півріччя навчального року

Керівники гуртків

 

2 етап – теоретичне дослідження проблеми (2013-2014н.р.)
(опанування науково-теоретичних основ і технології методу)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­по-відальний

 1. Оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної проблеми в методичному кабінеті

Ознайомлення керівників гуртків з напрацьованим теоретичним матеріалом

Систематизація теоретичних матеріалів

Вересень

Заступник директора

 1. Засідання МР «Вивчення й узагальнення існуючого досвіду інших позашкільних закладів щодо успішної реалізації компетентнісного підходу»

Узагальнення існуючого досвіду

Розповсюдження ППД

Вересень

Директор

 1. Співбесіди з педагогами щодо корекції вибору індивідуальної методичної теми. Надання індивідуальних методичних консультацій

Підвищення рівня педмайстерності керівників гуртків

Ґрунтовне усвідомлення керівниками гуртків наукових засад проблеми

Вересень,

Протягом року

Голови МО, заступник директора з НВР

 1. Організація дієвої  самоосвітньої роботи педагогів із визначеної теми

Підвищення рівня якості самоосвіти керівників гуртків

Поглиблене вивчення проблени з напрямку діяльності гуртка

Протягом року

Голови МО, заступник директора з НВР

 1. Проведення «круглого столу» з питання «Формування ключових компетенцій вихованців на основі використання методів активного навчання» 

Комплексне обговорення відповідних статей періодичної літератури

Вивчення стану розробки даної теми в науково-педагогічній літературі

Жовтень

Заступник директора, голови МО

 1. Конференція «Життєва ком­петенція як феномен»

Формування ППД з проблеми

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Листопад

Заступник директо­ра з НМР

 1. Засідання педагогічної ради «Зміна форм організації навчальної діяльності в форматі компетентнісного підходу»

Обговорення запропонованих рекомендацій, вироблення заходів стосовно їх реалізації

Удосконалення навчально-виховного процесу

Грудень

Директор

 1. Проведення наради при директорові:

-     Узагальнення та впровадження в практику роботи керівників гуртків ППД з даної проблеми

Аналіз запровадження ППД в практику роботи

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Січень

Директор

 1. Засідання методичної ради «Удосконалення системи стимулювання творчих педагогів»

Аналіз діяльності керівників гуртків

Розробити систему стимулювання творчих працівників закладу

Лютий

Директор

 1. Засідання психолого-педагогічного семінару «Психологічний портрет компетентного педагога»

Вироблення критеріїв на основі наукового підґрунтя 

Створити власну модель компетентного керівника гуртка

Лютий

Психолог

 1. Накопичення індивідуальних і групових методичних розробок. Упорядкування та узагальнення індивідуальної та групової методичної роботи

Формування індивідуального досвіду педагогів

Узагальнення матеріалів роботи щодо розробки методик реалізації компетентнісного підходу

Березень

Голови МО, заступник директора з НВР

 1. Засідання педагогічної ради «Компетентний керівник гуртка – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

Визначити шляхи вдосконалення про­фесійної майстерності педагогів

Створення компетентнісно зорієнтованої моделі керівника гуртка

Березень

Директор, заст. директора з НВР

 1. Засідання МО «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності керівників гуртків»

Звіт педагогів про реалізацію індивідуального проблемного питання. Звіт педагогів про результати самоосвіти

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень

Голови МО

 1. Проведення наради при директорові:

-     Вплив традиційних та інноваційних засобів навчання на формування та розвиток творчої особистості

Аналіз використання традиційних та інноваційних засобів навчання

Удосконалення навчально-виховного процесу

Квітень

Директор

 1. Засідання методичної ради « Аналіз та узагальнення пошукової діяльності творчих груп педагогів»

Аналіз роботи творчих груп

Розробка комплексу методичного забезпечення

Травень

Директор

 1. Створення членами  колективу методичних рекомендацій щодо використання компетентісного підходу

Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження напрацьованих методик

Формування узагальненого досвіду

Травень

Заступники директора, творча група

 1. Проведення відкритих занять з метою демонстрації методик реалізації компетентнісного підходу

Виявити проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Протягом навчального року

Керівники гуртків

 

3 етап – практичне дослідження проблеми (2014-2016 н.р.)
(реалізація технології в освітньому процесі)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­по-відальний

 

2014-2015 навчальний рік

 1. Засідання методичної ради «Планування впровадження напрацьованих методик у практику роботи закладу»

Вироблення заходів стосовно реалізації проблемного питання

Удосконалення навчально-виховного процесу

Вересень

Директор

 1. Надання індивідуальних методичних консультацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу

Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків

Удосконалення навчально-виховного процесу

Протягом навчального року

Заступник директора

 1. Засідання МО «Формування особистісних компетенцій гуртківців»

Визначення основних компетентностей вихованця гуртка

Створення моделі випускника ЦДЮТ

Жовтень

Керівники МО

 1. Організація взаємовідвідування занять

Виконання керівниками гуртків запропонованих рекомендацій

Корекція досвіду

Листопад

Заступник директора , керівники гуртків

 1. Проведення наради при директорові

-     Про виконання керівниками гуртків запропонованих рекомендацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу

Аналіз виконання керівниками гуртків запропонованих рекомендацій

Корекція досвіду

Листопад

Директор

 1. Засідання педагогічної ради «Аукціон педагогічних ідей «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант. Чому не всім удається пройти ці стрижні педагогічного зростання?»

Вияв кращих педагогічних ідей

Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків

Грудень

Директор

 1. Організація та проведення серії навчальних занять-демонстрацій

Упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик, педагогічних систем

Збір кращих розробок гурткових занять

ІІ півріччя

Заступник директора , керівники гуртків

 1. Засідання МО «Розвиток життєвої компетентності вихованця та підготовка його до успіху»

Намітити шляхи розвитку компетентностей вихованців

Створення моделі випускника ЦДЮТ

Лютий

Керівники МО

 1. Засідання педагогічної ради «Формування життєвих компетентностей гуртківців шляхом використання інноваційних технологій»

Накопичення досвіду використання інноваційних технологій

Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків

Березень

Директор

10. Ділова гра «Інтерв’ю з компетентності»

Запровадження компетентнісного підходу в усіх напрямах навчально-виховного процесу

Корекція досвіду

Квітень

Заступник директора

11. Проведення наради при директорові:

-     Системне виховання інтелектуально-творчої особистості

Аналіз стану виховного процесу в закладі

Всебічний розвиток вихованців гуртків

Квітень

Директор

12. Засідання методичної ради «Про керівництво навчально-виховним процесом на основі компетентнісно орієнтованого підходу»

Аналіз навчально-виховного процесу в закладі

Удосконалення навчально-виховного процесу

Травень

Директор

13. Проведення семінарів-практикумів з метою тиражування досвіду

Упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик

Корекція досвіду

Двічі на рік

Заступник директора, психолог

2015-2016 навчальний рік

14. Засідання методичної ради «Організація методичного тижня «Педагогічна ідея – це крила , на яких злітає колективна творчість»(В. Сухомлинський)»

Розробка плану проведення методичного тижня

Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків

Вересень

Директор

15. Методичний практикум «Слова – вчать, приклади – захоплюють, дії – розвивають»

Обмін досвідом методичних надбань

Удосконалення навчально-виховного процесу

Жовтень

Заступник директора

16. Проведення наради при директорові:

-      Про рівень матеріальних, моральних і психологічних умов для праці керівників гуртків та вихованців

Аналіз умов організації навчально-виховного процесу

Удосконалення навчально-виховного процесу

Жовтень

Директор

17. Проведення методичного тижня «Педагогічна ідея – це крила , на яких злітає колективна творчість»(В. Сухомлинський)

Обмін досвідом запровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання

Підвищення рівня професійної майстерності керівників гуртків

Листопад

Заступник директора

18. Засідання педагогічної ради «Вернісаж ідей «Роль потенціалу в розвитку компетенцій особистості»

Визначення основних засад розвитку компетенцій особистості

Всебічний розвиток вихованців гуртків

Грудень

Директор

19. Професійний конкурс «Грані творчості»

Проведення конкурсу професійної майстерності керівників гуртків

Розкрити грані особистості та таланту педагогів

Грудень

Заступник директора

20. Проведення наради при директорові:

-      Рівень впливу рішень педради, МО, творчих груп на зміни в навчальному процесі

Аналіз виконання управлінських рішень

Удосконалення навчально-виховного процесу

Січень

Директор

21. Засідання МО «Компетентність керівника гуртка у вмінні діагностувати творчість вихованців»

Опрацювання діагностичних методик

Вияв та розвиток талановитої молоді

Лютий

Керівники МО

22. Спільна педагогічно-учнівська конференція «Закладні традиції: пошуки, знахідки, традиції»

Обмін думками стосовно закладних традицій

Налагодження партнерських зв’язків «Керівник гуртка – вихованець»

Березень

Заступник директора, керівники гуртків

 1. 23.  Засідання педагогічної ради «Траєкторія розвитку та саморозвитку»

Визначення основних напрямів розвитку вихованців закладу

Всебічний розвиток вихованців гуртків

Березень

Директор

24. Методичні посиденьки «Індивідуальний освітній маршрут або Акценти успішного навчання»

Обмін досвідом

Згуртування колективу

Квітень

Заступник директора, психолог

25. Засідання методичної ради «Формування творчої лабораторії керівника гуртка»

Аналіз готовності керівників гуртків до завершального етапу роботи над проблемою

Створення попереднього банку методичних ідей

Травень

Директор

26. Фестиваль педагогічної майстерності «Педагогічний Еверест»

Обмін досвідом

Згуртування колективу

Травень

Заступник директора

27. Проведення семінарів-практикумів з метою тиражування досвіду

Упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик

Корекція досвіду

Двічі на рік

Заступник директора, психолог

28. Організація та проведення серії навчальних занять-демонстрацій

Упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик, педагогічних систем

Збір кращих розробок гурткових занять

Протягом навчального року

Заступник директора , керівники гуртків

4 етап – підсумковий (2016-2017 н.р.)
(аналіз результатів опанування, узагальнення досвіду роботи)

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­по-відальний

 1. Засідання методичної ради «Узагальнення, аналіз, отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій»

Проаналізувати та узагальнити закладний досвід по проблемі

Підготовка до видавничої діяльності

Вересень

Директор

 1. Розробка методичних рекомендацій узагальненого характеру

Узагальнення та впровадження в практику роботи ППД з даної проблеми

Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій закладу

Жовтень

Заступник директора, голови МО, керівники творчих груп

 1. Проведення наради при директорові:

-      Рівень готовності вихованців до навчання на вищому рівні

Аналіз роботи гуртків вищого рівня

Збільшення кількості гуртків вищого рівня та індивідуальної роботи з обдарованими вихованцями

Листопад

Директор

 1. Літературне оформлення матеріалів роботи

Оформлення результатів досліджень у вигляді методичних порад, випуск бюлетенів та іншого

Використання набутого досвіду всіма педагогами закладу

Грудень-березень

Заступник директора

 1. Проведення наради при директорові:

-      Рівень дотримання правил внутрішньо закладного трудового розпорядку. Стан навчальної і трудової дисципліни

Аналіз трудової та виконавської дисципліни

Удосконалення  системи стимулювання творчих працівників закладу

Січень

Директор

 1. Підготовка узагальнених матеріалів на виставку ППД та її організація

Оформити виставку

Використання набутого досвіду всіма педагогами закладу

Березень

Заступник директора

 1. Засідання педагогічної ради «Досягнення педагогічного колективу закладу у роботі над науково-методичною проблемою»

Узагальнення ППД

Високий рівень навчальних досягнень та вихованості гуртківців

Березень

Директор

 1. Ярмарок педагогічних технологій керівників гуртків закладу «

Творчі звіти керівників гуртків за результатами роботи над науково-методичною проблемою

Високий рівень навчальних досягнень та вихованості гуртківців

Квітень

Заступник директора

 1. Засідання методичної ради «Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою»

Підведення підсумків, аналіз анкет, вироблення нової стратегії розвитку

Визначення нової науково-методичної проблеми

Травень

Директор