Педагогічний пробіг «Позашкілля. Інновації. Компетентності»

Інтерактивна гра за станціями
Мета: удосконалення методичної грамотності педагогів щодо застосування методичної грамотності педагогів щодо застосування інноваційних технологій у процесі навчання й виховання з метою формування життєвих компетенцій вихованців; розвиток творчого потенціалу керівників гуртків шляхом проведення активних форм методичної роботи; стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів.
Обладнання: мультимедійне обладнання, ноутбуки, флешки, маршрутні листи, кольорові стікери, конверти з завданнями.
Хід проведення інтерак¬тивної гри
Вступне слово ведучої:
Проаналізувавши роботу методичний структур та з урахуванням роботи філій ЦДЮТ у освітніх округах у 2013-2014 навчальному році вирішено відмовитися від методичних об’єднань певного профілю та створити на базі закладу Школи професійної майстерності та на базі освітніх округів, де працюють керівники гуртків сумісники, клуби професійного спілкування. Школа професійного майстерності розпочала роботу над проблемою «Розвиток педагогічної майстерності педагога з метою формування самоосвітніх умінь і ключових компетентностей гуртківця». Так як зараз доступ до теоретичного матеріалу вільний, а от допомогти її осмислити та впровадити в практику роботи саме позашкільного закладу і покликана методична робота. З цією метою в роботі ШПМ використовуються активні форми методичної роботи, що сприяє кращому розумінню процесів у педагогічній практиці.
От і сьогодні ми проведемо інтерактивну гру «Педагогічний пробіг» за темою «Позашкілля. Інновації. Компетентності». Так як ми обмежені в просторі і часі, наш пробіг буде віртуальним. Ми «пробіжимося» по таких станціях:
1 — «Методич¬не лото»;
2 — «Знайди помил¬ку»,
3 — «З комп’ю¬тером на «ти»»;
4 — «Рекламне агенство»
5 — «Енерджайзер».
Учасники пробігу уже об’єдналися в дві групи. Кожна група має маршрутний лист, у яко¬му на кожній станції ставиться позначка певним кольором за ви¬конані завдання:
• зелений — «відмінно»,
• синій — «добре»,
• червоний — «задовільно».
Оберіть у командах відповідального за маршрутний лист, який буде після виконання кожного завдання отримувати кольорові стікери у нашого шановного журі. А роль журі сьогодні виконують гості, що завітали до нас зі славного м. Кіровограда.

Станція № 1 «Методичне лото»
На цій станції здійснюється експрес-діагностика професійної компетентності учасників гри за допомогою анкети «Методичне лото».
Педагоги отримують тестові завдання, які виконують у пись¬мовій формі.
Анкета «Методичне лото»
1. Серед наведених визначень методу навчання оберіть найпов¬ніше й найголовніше.
Метод навчання — це:
а) спосіб роботи вчителя, за до¬помогою якого учні засвоюють знання;
б) упорядковані способи (при¬йоми) спільної діяльності педагога й учня, спрямовані на досягнення мети й завдань навчання, розвитку та виховання особистості;
в) основний спосіб взаємо¬пов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на досягнен¬ня певної дидактичної мети.
2. До методів навчання нале¬жать:
а)словесний;
б) наочний;
в) практичний;
г) розумовий.
3. Виберіть словесний метод:
а) навчальна вправа;
б) бесіда;
в) дослід.
4. Виберіть практичний метод навчання:
а) практична робота;
б) аналогія;
в) опис.
5. До інтерактивних технологій належать:
а) лекція;
б) «карусель»;
в) підготовча бесіда.
6. На вибір методів навчання на занятті впливають такі фактори:
а) державна стратегія;
б) структура заняття;
в) розвиток суспільства.
7. Найчастіше використовуєть¬ся заняття такого типу:
а) комбіноване;
б) повідомлення нових знань;
в) залік;
г) концерт;
ґ) репетиція;
д) змагання.
Ключ до анкети: 1 — б; 2 — а, б, в; 3 — б; 4 — а; 5 — б; 6 — б; 7-а.

Станція № 2 «Знайди помил¬ку»
Кожній групі необхідно знайти та виправити помилки в описі методів навчання.
1. Знайдіть і виправте помилки в описі інтер¬активного методу «Робота в малих групах»:
 використовуйте малі групи тільки в тих ви¬падках, коли завдання вимагає індивідуальної роботи (не індивідуальної, а спільної);
 для організації роботи в групах необхідно:
а) розподілити учнів по групах (не розподі¬лити, а об’єднати);
б) оптимальна верхня межа для проведення обговорення в рамках малої групи — де¬сять чоловік (не десять, а п’ять);
в) усіх членів групи слід розташувати один за одним (не за, а проти);
г) дати одній із груп конкретне завдання (не одній, а кожній).
2. Знайдіть і виправте помилки в описі інтер¬активного методу «Коло ідей»:
 метою «Кола ідей» є вирішення гострих супе¬речливих питань, створення списку ідей і за¬лучення окремих учнів до обговорення по¬ставленого питання (не окремих, а всіх);
 метод застосовують, коли всі групи мають ви¬конувати різні завдання (не різні, а однакове завдання);
 кожна група свої ідеї висловлює разом (не ра¬зом, а по черзі);
 під час обговорення ідеї не фіксують на дош¬ці (записують на дошці);
 підсумки цієї роботи не підбивають (підби¬вають).

Станція № 3 «З комп’ютером на “ти”»
Керівникам гуртків необхідно виконати завдання у програмі Word.
Завдання: набрати текст, відформатувати текст (шрифт, абзац), вставити картинку та змінити колір сторінки. Зберегти документ на електронний носій та передати для демонстрації.

Станція № 4 «Рекламне агентство»
Учасники гри мають на хвилинку уявити себе працівниками реклам-ного агентства. Їхнє завдання — за допомогою наданих матеріалів створити рекламну листівку однієї з життєвих компетентностей (здоров’язбережувальна та загальнокультурна).

Станція № 5 «Енерджайзер»
На цій станції педагоги:
• оволодівають умінням ор¬ганізації та проведення рухливих вправ на занятті;
• презентують гру «Енерджай¬зер» зі свого досвіду роботи.
«Енерджайзери» — це рухливі ігри, веселі вправи, які застосову¬ють під час проведення занять, а також довільно впродовж дня з метою профілактики втомленості учасників, для концентрації їхньої уваги, під час зміни виду діяльно¬сті, для створення сприятливої комфортної атмосфери в групі.
Підведення підсумків.
Зараз для підведення підсумків прошу продемонструвати власні маршрутні листи та надамо слово журі.
Зрозуміло, що це лише гра, але в її ході ми дорослі, як і діти, отримуємо нові знання, досвід та розуміння тих процесів, що відбуваються навколо.
Тож на завершення вправа «Валіза», але одна умова – у валізу беремо один предмет і він не повторюється з іншими.

 

 

 

 

Анкета «Методичне лото»
6. Серед наведених визначень методу навчання оберіть найпов¬ніше й найголовніше.
Метод навчання — це:
а) спосіб роботи вчителя, за до¬помогою якого учні засвоюють знання;
б) упорядковані способи (при¬йоми) спільної діяльності педагога й учня, спрямовані на досягнення мети й завдань навчання, розвитку та виховання особистості;
в) основний спосіб взаємо¬пов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на досягнен¬ня певної дидактичної мети.
7. До методів навчання нале¬жать:
а)словесний;
б) наочний;
в) практичний;
г) розумовий.
8. Виберіть словесний метод:
а) навчальна вправа;
б) бесіда;
в) дослід.
9. Виберіть практичний метод навчання:
а) практична робота;
б) аналогія;
в) опис.
10. До інтерактивних технологій належать:
а) лекція;
б) «карусель»;
в) підготовча бесіда.
6. На вибір методів навчання на занятті впливають такі фактори:
а) державна стратегія;
б) структура заняття;
в) розвиток суспільства.
8. Найчастіше використовуєть¬ся заняття такого типу:
а) комбіноване;
б) повідомлення нових знань;
в) залік;
г) концерт;
ґ) репетиція;
д) змагання.
Анкета «Методичне лото»
11. Серед наведених визначень методу навчання оберіть найпов-ніше й найголовніше.
Метод навчання — це:
а) спосіб роботи вчителя, за до¬помогою якого учні засвоюють знання;
б) упорядковані способи (при¬йоми) спільної діяльності педагога й учня, спрямовані на досягнення мети й завдань навчання, розвитку та виховання особистості;
в) основний спосіб взаємо¬пов’язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованої на досягнен¬ня певної дидактичної мети.
12. До методів навчання нале¬жать:
а)словесний;
б) наочний;
в) практичний;
г) розумовий.
13. Виберіть словесний метод:
а) навчальна вправа;
б) бесіда;
в) дослід.
14. Виберіть практичний метод навчання:
а) практична робота;
б) аналогія;
в) опис.
15. До інтерактивних технологій належать:
а) лекція;
б) «карусель»;
в) підготовча бесіда.
6. На вибір методів навчання на занятті впливають такі фактори:
а) державна стратегія;
б) структура заняття;
в) розвиток суспільства.
9. Найчастіше використовуєть¬ся заняття такого типу:
а) комбіноване;
б) повідомлення нових знань;
в) залік;
г) концерт;
ґ) репетиція;
д) змагання.
Знайдіть і виправте помилки в описі інтер-активного методу «Робота в малих групах»:

* використовуйте малі групи тільки в тих ви-падках, коли завдання вимагає індивідуальної;
* для організації роботи в групах необхідно:
а) розподілити учнів по групах;
б) оптимальна верхня межа для проведення обговорення в рамках малої групи — десять чоловік;
в) усіх членів групи слід розташувати один за одним;
г) дати одній із груп конкретне завдання.


Знайдіть і виправте помилки в описі інтер-активного методу «Коло ідей»:

* метою «Кола ідей» є вирішення гострих супе-речливих питань, створення списку ідей і за-лучення окремих учнів до обговорення по-ставленого питання;
* метод застосовують, коли всі групи мають ви-конувати різні завдання;
* кожна група свої ідеї висловлює разом;
* під час обговорення ідеї не фіксують на дош¬ці;
* підсумки цієї роботи не підбивають.


Набрати текст за допомогою програми Word, шрифтом Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, відформатувати по ширині, виставити абзац, вставити картинку, яка знаходиться на диску D у папці «Картинки», та змінити колір сторінки на голубий. Зберегти документ на електронний носій та передати для демонстрації.

За допомогою ІКТ створюються умови для формування ключових та предметних компетентностей школяра, його повноцінної самореалізації, адже вони дозволяють максимально розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їх творчі здібності.

 

Набрати текст за допомогою програми Word, шрифтом Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, відформатувати по ширині, виставити абзац, вставити картинку яка знаходиться на диску D у папці «Картинки», та змінити колір сторінки. Зберегти документ на електронний носій та передати для демонстрації.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів-індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання.