Довідка

про підсумки  методичної роботи  в закладі

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в навчальному закладі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методична робота базується на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головна мета методичної роботи Петрівського ЦДЮТ – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методична служба в закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.

Методична робота в закладі спирається на нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні, регіональні та районні програми у галузі позашкільної освіти; направлена на створення умов для комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращання якості позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей вихованців, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та гуртківців.

Основними  завданнями методичної служби закладу у 2014-2015 навчальному році були:

-        сприяння розвитку навичок самостійної робо­ти керівника гуртка з метою безперервного підвищен­ня кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

-         розвиток педагогічної творчості;

-        формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;

-        покращення методичної під­готовки педагогічних кадрів;

-        розвиток аналі­тичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

-        вивчення стилю роботи керівника гуртка, йо­го особистісних якостей і на цій основі створен­ня умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами вихованців, педагогів, батьків.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідно до Статуту закладу та річного плану роботи ЦДЮТ  на 2014-2015 навчальний рік з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по закладу було видано наказ № 107 від 08.09.2014 року «Про організацію методичної роботи в 2014-2015 навчальному році», яким була затверджена структура методичної роботи в Центрі дитячої та юнацької творчості. А методичною радою був розроблений  комплекс загальнозакладних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.

Проблеми і задачі, які стоять перед закладом, педколектив вирішував шляхом наступних форм методичної роботи:

- Тематичні педради;

- Робота керівників гуртків у Школі професійної майстерності та Клубах професійного спілкування, у Школі молодого керівника гуртка;

- Атестація;

- Відкриті заняття;

- Творчі звіти;

- Місячники професійної майстерності;

- Психолого-педагогічний семінар;

- Самоосвіта.

Аналіз підсумків роботи за 2014-2015 навчальний рік свідчить, що колектив педагогічних працівників у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в проблемі: «Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в роботу закладу». У контексті науково-методичної роботи реалі­зується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування. В цьому навчальному році розпочався ІІІ етап роботи над науково-методичною проблемою, а саме практичне дослідження проблеми.  Завдання даного етапу -  удосконалення освітнього процесу, формування ППД у рамках закладу. III етап спрямований на реалізацію  технології в освітньому процесі закладу, у роботі педагогічного колективу, корекцію діяльності керівників гуртків, що мають проблеми в опануванні нової технології. Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду. Робота над науково – методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.  З метою реалізації третього етапу роботи над науково-методичною проблемою протягом навчального року проведено:

-        Засідання методичної ради:  «Планування впровадження напрацьованих методик у практику роботи закладу» (28.08.2014) та «Про керівництво навчально-виховним процесом на основі компетентнісно орієнтованого підходу» (14.05.2015);

-        Засідання ШПМ «Формування особистісних компетенцій гуртківців» (01.10.14) та «Розвиток життєвої компетентності вихованця та підготовка його до успіху» (04.02.15);

-        Наради при директорові: про виконання керівниками гуртків запропонованих рекомендацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу (26.11.14) та про системне виховання інтелектуально-творчої особистості (22.04.15);

-        Засідання педагогічної ради «Аукціон педагогічних ідей «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант. Чому не всім удається пройти ці стрижні педагогічного зростання?» (17.12.2014) та «Формування життєвих компетентностей гуртківців шляхом використання інноваційних технологій» (18.02.2015).

Також було організовано: проведення серії навчальних занять-демонстрацій в рамках місячників професійної майстерності, надання індивідуальних методичних консультацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу та взаємовідвідування занять з метою упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад методичної ради, до складу якої ввійшли директор ЦДЮТ, заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог та досвідчені керівники гуртків, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних структур на  2014– 2015  навчальний рік.

Однією із провідних форм методичної роботи закладу є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу. Протягом навчального року розглянуті такі питання: «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості», «Формування життєвих компетентностей гуртківців шляхом використання інноваційних технологій», «Колективні творчі справи як засіб формування особистості і колективу» та ін..

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у Центрі  використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових періодичних видань тощо.

У 2014-2015  навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи керівників гуртків, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей вихованців та професійної компетентності педагогів.

Аналіз проведених засідань Школи професійної майстерності дозволяє зробити висновок про їх якісну підготовку, актуальність питань та результативність впливу на якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників,  розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково практичної діяльності вихованців; вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду; створення банку даних інноваційних технологій. Вся робота ШПМ пронизана практичною направленістю на покращення результативності навчально-виховного процесу. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології школяра, проблеми дидактики заняття. Без цього сучасний керівник гуртка не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок гуртківців. Серед провідних питань, які обговорюються на засіданнях Школи, є: 

 • «Гурткова робота з дітьми, як одна із форм організації дозвілля та захоплення за інтересами»
 • «Створення пізнавального простору для реалізації потреб творчої діяльності вихованців на заняттях»
 • «Актуальність та механізми реалізації виховання соціально компетентної особистості»
 • «Формування життєвих  компетенцій на заняттях  гуртка»
 • «Доцільність проведення нестандартних гурткових занять з обдарованими вихованцями гуртків» та ін..

Педколектив Центру активно реагує на зміни у сфері освіти, вивчає їх, діагностує, працює, вивчає можливості випровадження в практику роботи. З цією метою в закладі працював психолого – педагогічний семінар, який підпорядковувався темі: «Психолого – педагогічний супровід формування компетентної особистості». Зміст його роботи полягає  в ознайомленні педагогів з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і передового педагогічного  досвіду, та в обговоренні учасниками доповідей, підготовлених ними за результатами власних досліджень, або оперуючи матеріалами спеціалістів в даній галузі. У 2014-2015 навчальному році на засіданнях семінару розглядалися питання «Формування успішної особистості засобами нових інформаційних технологій»; «Шлях до себе – шлях до успіху»; «Нестандартні прийоми розвитку здібностей особистості».

Одним із напрямків методичної роботи закладу була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим керівникам гуртків в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Згідно з річним планом роботи закладу та з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими керівниками гуртків, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки,  у  закладі була  організована  Школа  молодого керівника гуртка, слухачами якої були 4 молоді педагоги, яка працювала над проблемою  «Створення сприятливого психологічного клімату для адаптації молодих керівників гуртків до роботи в позашкільному закладі». Був розроблений навчально-тематичний план засідань, який складався з лекційних, семінарських та практичних занять. Протягом навчального року було заплановано та проведено 4 засідань  Школи молодого керівника гуртка: Сходинка до вершини педагогічної майстерності, Розкладемо по поличках: специфіка організації занять на гуртку, Виховання: від правила до результату, Самоосвітня діяльність керівника гуртка - запорука успішної роботи закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є  „... стимулювання безперервної фахової  освіти та загальної освіти, посилення у педагогічних працівників  мотивації якісної роботи, підвищення відповідальності педагогів за результати навчання і виховання учнів”.

Згідно плану роботи ЦДЮТ та графіка проведення атестації в закладі до атестаційної комісії директором закладу було надано список педагогічних працівників, які мали пройти чергову атестацію:

-      Корж Н.В., практичний психолог ЦДЮТ, на встановлення І кваліфікаційної категорії;

-      Тимченко Н.П., керівник екологічного гуртка, на підтвердження 10 тарифного розряду;

-      Сарданова Т.С., керівник гуртка образотворчого мистецтва, на підтвердження 9 тарифного розряду;

-      Блоха В.В., керівник гуртка вокального співу, на встановлення 9 тарифного розряду.

Відповідно до Положення педагогічні працівники, що підлягають атестації, у 2014 році пройшли курсову перепідготовку:

-        Корж Н.В., практичний психолог, 03-14.02.14;

-        Тимченко Н.П., керівник екологічного гуртка, 20-31.10.14;

-        Сарданова Т.С., керівник гуртка образотворчого мистецтва, 15-26.12.14;

-        Блоха В.В., керівник гуртка вокального співу, 01-12.12.14.

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен педагог звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні Школи професійної майстерності. Адміністрацією Центру та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Складено графік проведення відкритих гурткових занять та виховних заходів. Методичні матеріали керівників гуртків, що атестуються, узагальнено у папках. Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи на період атестації та міжатестаційний період. Розроблено методичні рекомендації «Пам’ятка для керівника гуртка, що атестується», яку отримали усі педагоги. Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестаційний куточок».

З метою піднесення рівня навчально-виховного процесу, професійної майстерності керівників гуртків, запровадження досягнень психолого-педагогічної науки, нових освітніх технологій у закладі вивчається досвід роботи керівників гуртків. В 2014-2015 навчальному році розпочалося вивчення досвіду роботи керівника гуртка образотворчого мистецтва Сарданової Т.С. Відповідно було видано наказ № 128 від 26.09.15 «Про вивчення досвіду керівника гуртка Сарданової Т.С.», розроблено план вивчення даного досвіду.

Однією з пріоритетних у 2014-2015 навчальному році була проблема підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів  -  включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна стверджувати,  що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок.

Тому кожен керівник гуртка на початку нового навчального року складає план з підвищення педагогічної майстерності та самоосвітньої діяльності. Ефективними в реалізації є плани самоосвіти таких керівників гуртків Тимченко Н.П., Добровольської Т.А., Мєждєлової К.М., Капканець Д.О. Серед методів самоосвітньої діяльності керівників гуртків слід виділити такі: самостійна робота з джерелами інформації (методична та довідкова література, фахові періодичні видання, інтернет-ресурси); спілкування з педагогами - новаторами, більш досвідченими колегами, фахівцями; самостійні вправи, що сприяють закріпленню набутих знань (виготовлення виробів з напряму діяльності гуртка, вивчення репертуару, що пропонується вихованцям); самостійна дослідницька діяльність, яка дає можливість постійно слідкувати за новими досягненнями в науці.

Показником ефективності педагогічної само­освіти є, насамперед, якість організованого керівником гуртка навчально-виховного процесу. Це проявляється в проведенні гурткових занять та виховних заходів. Так керівники гуртків Тимченко Н.П., Сарданова Т.С., Добровольська Т.А., Капканець Д.О. використовують сучасні форми навчання та виховання гуртківців, такі як проекти, тренінгові заняття, інтерактивні вправи, індивідуальну та групову форми навчання. Керівник шахового гуртка «Фора 41»  Мєждєлова К.М. проводить навчання за форовою системою.

З метою зростання фахової майстерності, підвищення професійного рівня керівників гуртків, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості дій усіх членів колективу було організовано місячники професійної майстерності.

Так у листопаді пройшов місячник «Керівник гуртка позашкільного закладу в добу змін», який мав на меті проведення гурткових занять з використанням новітніх технологій навчання, враховуючи специфіку роботи в гуртках, коли кожен керівник вишукує, випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, його вихованцям. Під час місячника було проведено відкриті заняття 7 керівниками гуртків. Найбільш вдалими були:  «Пошиття манекену – тільда» (Добровольська Т.А.),  «Кроки для здоров’я» (Тимченко Н.П.),  «Мат ферзем» (Мєждєлова К.М.), «Декупаж як один з видів  декоративно-прикладного мистецтва» (Капканець Д.О.).

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити та приймати  нестандартні рішення, висувати оригінальні ідеї. Тому під час проведення виховних заходів керівники гуртків пропонують вихованцям різноманітні завдання, що стимулюють розвиток їх творчих здібностей. Саме на це і був націлений другий місячник професійної майстерності « Розмаїття педагогічних технологій – запорука успішного виховання», який відбувся у березні-квітні 2015 року, під час якого було проведено 5 відкритих виховних заходів. Цікавими виявилися: тренінгове заняття «Пізнай себе - і ти пізнаєш світ» (Тимченко Н.П.), пізнавально-творчий захід «Якого кольору ноти?» (Сарданова Т.С.), віртуальна подорож «Що ховається за філіжанкою кави?» (Капканець Д.О.).

Ще однією формою методичної роботи в Петрівському ЦДЮТ є участь керівників гуртків у  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка року». Переможцем тематичної номінації конкурсу «Інновації у музичному мистецтві» стала Чорнопольська Лілія Олександрівна, керівника гуртка вокального співу Петрівського районного Центру дитячої та юнацької творчості та нагороджена дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Результатом ґрунтовного методичного навчання керівників гуртків є їхня робота з вихованцями, яка приносить певні результати. Позашкільна освіта сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Тому в центр уваги педагогічних працівників Петрівського ЦДЮТ поставлена проблема розвитку творчої особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей, використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей. Відповідно до проведеної роботи вихованці нашого закладу в 2014-2015навчальному році досягли певних результатів:

 1. Вихованці екологічного гуртка «Жайворонок»:

-        Дементьєв Євгеній  - переможець заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник», 1 місце у обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та охороняти природу» ;

-        Бандура Анастасія - 1 місце у обласному конкурсі «Вчимося досліджувати та охороняти природу» ;

-        Іллюк Анастасія - 2 місце в обласному етапі Всеукраїнського фотоконкурсу «Моя Україна»;

-        Яковенко Марина - 1 місце в обласному етапі Всеукраїнського фотоконкурсу «Моя Україна» .

 1. Вихованці гуртка образотворчого мистецтва «Мальва»:

-        Волковінська Діана  - переможець всеукраїнського етапу конкурсу «Новорічна композиція», переможець заочного етапу та учасниця очного туру Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі, І місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Новорічна композиція»

-        Кузьміна Анна  - переможець заочного етапу та учасниця очного туру Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі

-        Іскра Надія - ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-виставки «Знай і люби свій край»

 1. Вихованці гуртка м’якої іграшки «Капітошка»:

-        Агафонова Вероніка - ІІІ місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Український сувенір»

-        Пашковська Анна – І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-виставки «Знай і люби свій край»

 1. Вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок»

-        Комишова Олександра - І місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Український сувенір»

-        Бондаренко Карина  - переможець всеукраїнського етапу виставки-конкурсу «Новорічна композиція», І місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Новорічна композиція»

 1. Вихованці гуртка соломоплетіння «Плетінка»:

-        Никифорчук Юлія - переможець Всеукраїнського етапу виставки-конкурсу «Український сувенір»

-        Безмогорична Анастасія - ІІ місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Український сувенір»

-        Руденко Павло  - ІІ місце в обласному етапі виставки-конкурсу «Український сувенір»

 1. Авіамодельний гурток «Юні пілоти» – переможці:

-        відкритих змагань з авіамодельного спорту, присвячених визволенню м. Олександрії від фашистських загарбників (мікромоделі літаків) (м. Олександрія)

-        відкритих змагань з авіамодельного спорту (смт Петрове)

-        Шуть Дмитро – ІІ місце в міжміських змаганнях з авіамодельного спорту «Сніжинка -2015» (м. Кривий Ріг)

-        ІІІ місце  Чемпіонату України з авіамодельного спорту (м. Марганець)

 1. Команда КВН «Хутор» (гурток ШТЕМ ЦДЮТ, Петрівська ЗШ І-ІІІ ст. ) – переможець обласного Чемпіонату шкільних команд КВН.

Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання, самовдосконалення. Вирішення проблеми обдарованості набуло особливої уваги і у Петрівському центрі дитячої та юнацької творчості. Колектив  ЦДЮТ ставить за мету виявити і допомогти вихованцеві розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей вихованців, підвищити соціальний статус обдарованої дитини. В закладі сформований банк даних обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих і здібних дітей у конкурсах, змаганнях. Результатом роботи педагогічного колективу у 2014-2015 році стали 9 стипендіатів районної одноразової стипендії для обдарованої дитини під час проведення районного фестивалю «Гордість і надія Петрівщини». Це вихованці екологічного гуртка Дементьєв Євгеній, Іллюк Анастасія та Бандура Анастасія, вихованці гуртка образотворчого мистецтва Волковінська Діана та Кузьміна Анна, вихованки гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Комишова Олександра та Бондаренко Карина, вихованка гуртка соломоплетіння Никифорчук Юлія, вихованка гуртка м’якої іграшки Агафонова Вероніка.

Сьогодні потрібне глибоке вивчення навчально-виховного процесу, проникнення в суть взаємодії педагога й учнів, діагностика рівнів активності учнів у навчанні, праці та спілкуванні й надання своєчасної допомоги організаторам навчально-виховного процесу, внесення корективів у їхню діяльність. Вирішення цих питань у конкретному навчальному закладі залежить від уміння керувати, творчо використовувати найновіші досягнення науки і передового досвіду, від здатності створити необхідні умови для впровадження наукової організації праці, від взаємовідносин, що складаються в колективі, від активності педагогів і учнів у навчально-виховній роботі. Сучасні умови розвитку освіти вимагають перегляду підходів до підготовки, професійної діяльності та педагогічної культури керівника навчального закладу, оскільки саме йому належить ключова роль у досягненні успіху всіх започаткованих в освіті інновацій та реформ. Адміністрацією закладу (директор Бойко В.О., заступник директора з НВР Дементьєва Н.В.) ведеться постійний контроль за здійсненням систематичного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладу, контроль за забезпеченням дотримання правил охорони праці, за веденням  документації закладу та складанням звітності.  Аналіз книг ВЗК свідчить, що директором закладу та  заступником директора з НВР відвідано та проаналізовано більше 20 гурткових занять та виховних заходів кожним.

Тісні зв’язки зі школами району підтримуються за рахунок налагодженої системи роботи з педагогами-огранізаторами, дитячими громадськими організаціями, лідерами шкільного самоврядування. Педагогам-організаторам надаються інструктивно-методичні рекомендації, сценарні матеріали під час проведення засідань РМО, навчань та семінарів-практикумів. Так в 2014-2015 навчальному році на базі центру дитячої та юнацької творчості працювало районне методичне об’єднання педагогів-організаторів з проблеми «Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічній діяльності педагога-організатора», в рамках якого з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів-організаторів було проведено 3 засідання РМО, 1 семінар та 2 навчання.

Районне методичне об’єднання педагогів-організаторів працювало над підвищенням рівня фахової майстерності педагогів-організаторів, вихованості учнів, формування компетентної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, подальшої самореалізації.
Навчально-виховна робота педагогів-організаторів була спрямована на підвищення ефективності й результативності організаційно-методичного забезпечення реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, органів учнівського самоврядування та участі шкіл у районних масових заходах.

Педагоги-організатори спрямовували свої зусилля на подальший розвиток учнівського самоврядування: удосконалення нормативно-правової бази, регламенту діяльності та моделей учнівського самоврядування, зростання їх ролі в життєдіяльності шкільних учнівських колективів, організації дозвіллєвої діяльності, набутті школярами певного соціального досвіду, громадянському становлення особистості; організацію навчання голів структурних підрозділів та радників учнівського самоврядування; ведення ділової документації, рейтингу життєдіяльності учнівських колективів.

Найактивнішими учасниками зібрань були Рябова О.М., Кабанець Н.Г., Швидка С.М., Кузьминська О.М.. Рідко на засіданнях були присутні педагоги-організатори Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів, Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступеня та Червоносільської ЗШ І-ІІ ступенів. Майже рік без педагога-організатора працювала Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів.

Засідання методоб’єднання було проведено з наступних тем: «Створення умов для розвитку громадянської, пізнавальної, творчої активності учнів спільно з батьками та громадськістю», «Основні напрями та зміст діяльності щодо забезпечення системи формування громадянськості в школярів», «Форми і методи роботи з учнями з метою виховання в них доброти і людяності». Засідання МО пройшли нетрадиційно - у формі тренінгового заняття, круглого столу та естафети педагогічних здивувань, що дало можливість у невимушеній атмосфері розглянути основні аспекти питань, що виносилися на розгляд. Навчання педагогів-організаторів відбувалося як стаціонарно, так і за дистанційною формою. Засідання на базі ЦДЮТ відбулися з наступних питань: «Патріотичне виховання як один із основних напрямків виховної роботи в школі», підготовка до проведення фестивалю дитячих громадських організацій. А тема «Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної системи навчального закладу» розглядалося у дистанційній формі навчання: теоретичний матеріал та практичні завдання були роздані педагогам-організаторам в електронному вигляді для ознайомлення та впровадження в практику роботи.

14 жовтня 2014 року на базі Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст. відбувся семінар педагогів-організаторів з проблеми «Формування життєвих компетенцій та виховання національної та духовної культури учнів у системі роботи педагога-організатора». У ході семінару педагог-організатор Кривошея Т.Г. поділилася досвідом роботи закладу з питань національного, духовного та патріотичного виховання школярів. Увазі учасників семінару запропонували: засідання дитячого парламенту  «Вишита колоссям  і калиною, Вигойдана співом солов’я, Звешся величаво – Україною, Земле зачарована моя!», екскурсію до музею «Бойової слави» та музею школи, виховний захід « Пам'ять, якій не буде кінця» та туристично –краєзнавчу подорож  «Стежками  рідного краю».

17 грудня 2014 року на базі ЦДЮТ відбувся районний конкурсу професійної майстерності «Педагог-організатор року», який вже став традиційним. У конкурсі взяли участь педагоги-організатори Іскрівської, Луганської, Новостародубської та Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів та Петрівської ЗШ І ступеня: Кривошея Т.Г., Бовкун Н.М., Швидка С.М., Шкуратько С.А. та Сидоренко Н.С.

У ході районного заходу учасники змагалися у конкурсах: «Я - ексклюзив» (самопрезентація), «Я - організатор», «Я – вихователь», «Я - ерудит», «Я – користувач ПК», «Я - актор». Конкурсанти розповіли про себе як про особистостей так і професіоналів. Розкрили секрети спілкування з дітьми, показали результативність запровадження інноваційних методів виховання в практику роботи, відкрили приховані акторські здібності.

Відповідно до рішення журі переможцем визнано Кривошею Тетяну Георгіївну, педагога-організатора Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Переможця і учасників нагороджено грамотами відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації та грошовими винагородами.

У 2014-2015 навчальному році на базі Петрівського НВК продовжила свою роботу школа  з підвищення педагогічної майстерності педагогів-організаторів, керівник Рябова О.М. Школа працювала за проблемою «Розвиток творчого потенціалу учнівського колективу в умовах сьогодення». Згідно плану роботи відбулося 3 засідання, на яких в інтерактивній формі розглядалися питання розвитку творчих здібностей школярів, проведення активного відпочинку у післяурочний час, та ін.. Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень). Творчість не виростає на порожньому місті, творчість – це властивість, як правило професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. Саме це намагалася показати Олена Миколаївна на своїх заняттях.

Аналіз методичної роботи у закладі за 2014-2015 навчальний рік дає підстави зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була стабільною. Та, на жаль, у методичній роботі закладу існують і недоліки:

 • Керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах;
 • На низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів;
 • Потребує покращення організація науково-дослідної роботи;
 • Не  всі заплановані відкриті заняття та виховні заходи були проведені;
 • Не повністю реалізовано план проведення місячників професійної майстерності;
 • Не запропоновано до затвердження чи рекомендації до використання жодну авторську програму роботи гуртка;
 • Не проведений конкурс професійної майстерності «Керівник гуртка року».

Причиною цих недоліків вважаю:

 1. Недостатній рівень контролю адміністрацією центру дитячої та юнацької творчості за проведенням методичних заходів у закладі.
 2. Низька мотивація керівників гуртків до ознайомлення громадськості з діяльністю гуртків та висвітлення власного досвіду роботи.

 

Довідку підготувала

заступник директора з НВР

Дементьєва Н.В.