Методичний ринг ««Знай, вивчай, впроваджуй!»

Мета: закцентувати увагу на значенні творчого передового педагогічного досвіду, самоосвіти та самовдосконалення для кожного педагога; створити позитивний настрій у колективі; розвивати емоційну сферу та чутливість до емоційного стану колег; відпрацьову¬вати навички співпраці, подолання замкнутості й пасивності; вихован¬ня доброзичливості та бажання зробити щось приємне іншій людині.
Обладнання: мультимедійне обладнання з презентацією, маркерна дошка, «ромашка» з різнокольоровими пелюстками, фішки глядачам(чорні, червоні, зелені), скатерті (зелена, червона, біла), конверти з буквами, аркуші формату А-4 (3 шт), А-2(6 шт), картки для тесту, елементи колажу.
Формування команд: за методикою колективної творчої справи (КТС): учителі-учасники запрошуються до «ромашки» з пелюстками чотирьох різних кольо¬рів: зелений — песимісти, червоний — оптимісти, білий — реалісти, жовтий – глядачі, потім займають свої місця за столами в центрі зали.

ХІД ЗАХОДУ

Ведуча. 1 Добрий день, шановні колеги! Ми раді вітати вас на нашому засіданні, яке про-ходитиме у формі педагогічного рингу на тему «Знай, вивчай, впроваджуй!». 2 Передовий педагогічний досвід — це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання акту¬альних завдань навчання й виховання. Кожен з вас вивчає та впроваджує в практику роботи досвід колег зі свого та інших навчальних закладів. Окремі з вас мають власну копилку педагогічного досвіду і можуть ним поділитися з іншими. З поняттям передового педагогічного досвіду нерозривно пов’язані і поняття самооосвіти та творчості, адже вивчаючи досвід інших ви отримуєте нові знання, а використовуючи його в своїй роботі – творчо підходите до запровадження.
Вправа «Друкована машинка»
Кожній групі необхідно скласти слово з поданих в конверті букв. Для підготовки 1 хвилина. Слова: ДОСВІД, САМООСВІТА, ТВОРЧІСТЬ
Ведуча. Отже, розпочинаємо перший ра¬унд «Колесо життя». (ГОНГ)
Яким його бачать оптиміс¬ти, песимісти, реалісти. Шановні учасники! Вам сьогодні вдасться і погратись, і відстоювати думку за заданими вам ролями, якщо навіть ви в житті маєте зовсім іншу точку зору.
6 Пропоную вам побудувати так зване колесо життя – велике коло з вісьмома спицями (див. рис. 1).
Кінець і початок спиць позначають таким чином, щоб біля центру виявилися назви з негативним забарвленням, тобто зі зна¬ком «мінус», а біля великого кола — назви зі знаком «плюс».
Тепер учасники знаходять і позначають на кожній спиці місце, яке найбільшою мірою відповідає їхньому стану на сучас¬ному життєвому етапі. Потім поєднують ці відмітки суцільною лінією. Для виконання завдання 3 хв.
Полюси спиць
Духовна (пасивний — активний);
інтелектуальна (обмежений —,допитливий);
емоційна (нестійкий — стійкий);
соціальна (одинокий — причетний до соціальних систем, груп);
професійна (невдоволений — вдоволений);
особистісна (незрілий — самодостатній);
психологічна (не адаптивний — адаптивний);
фізична (нездоровий — здоровий)
Ведуча: Ідея розвитку науки не нова. Ще німецький педагог Дістервеґ наголо¬шував на неприпустимості від¬риву педагогічної діяльності від науки. Він стверджував, що су¬часний учитель повинен бути (або стати) дослідником, а це вже науковий експе¬римент. Оголошується раунд другий «Феномен джмеля». ГОНГ За всіма законами аеродинаміки, джміль не може літати з таким співвідношенням роз¬міру, ваги, форми тіла, розмаху крил, як у нього. Але він літає!
По-перше, тому, що він не знає законів аеродина¬міки й живе без обмежень, які ці закони встановлю¬ють. По-друге, мабуть він має психологію перемож¬ця, яка й гарантує успіх.
Завдання. Наведіть хоча б один приклад дії «фе¬номена джмеля» в освітній системі. Проаналізуйте, що могло бути підйомною силою для злету чи падіння тала¬новитих людей усупереч обставинам. На виконання завдання – 3 хв.
А поки наші команди готуються, я про¬поную провести невеличке дослідження – визначити тип вашого професійного кредо.
8 Який вислів відображає професійне кредо сучасного керівника гуртка?
1. Я працюю творчо, а ви мені заважаєте.
2. Учні — неприємний, але необхідний засіб для моєї творчої діяльності.
3. Ви винні в тому, що я посе¬редній.
4. Ти так само неповторний, як і я, але ми зрозуміємо одне одного.
5. Я вас не займаю, і ви мене не чіпайте.
6. Я зроблю тебе таким, яким хочу бачити.
7. Я вас люблю, але якщо буде потрібно...
8. Діти, давайте жити дружно.
9 А зараз надаємо слово нашим учасникам методичного рингу: пояснити «Феномен джмеля» зі своєї точки зору. І розпочнемо з песимістів. (виступи команд)
ГЛЯДАЧІ
Підсумком до даного раунду може стати ви¬значення з педагогічного словника: «Творчий пе¬дагог — це особистість, яка під впливом зовніш¬ніх чинників набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, які допомага¬ють досягти творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності».
Ведуча: Відома істина, що сучасна освіта неможли¬ва без упровадження інноваційних форм і методів, які роблять весь процес навчання ефективнішим, а отже, і більш якісним. Підтверджує цю думку й передовий педагогічний досвід, адже майже всі педагогічні методики сучасних «піонерів» педагогіки спрямовані на інтерактивні, особистісно зорієнтовані форми навчання. А як учасники нашого методичного рингу відносяться до інноваційних форм і методів навчання і виховання ми зараз довідаємося.
Оголошую третій раунд. ГОНГ Завдання для команд: назвати 5 причин доцільності (чи недоцільності) використання інноваційних форм і методів роботи на гуртку. Шановні учасники, вам три хвилини на об-говорення.

А ми з глядачами пройдемо тест «Художник чи мислитель?» (додаток)

Давайте тепер послухаємо наших учасників, і розпочнуть відстоювати власну точку зору – оптимісти. (виступи команд)
ГЛЯДАЧІ
10 Підсумовуючи сказане можна словами Девіда Шварца: «Там, де мова йде про успіх, людина вимі¬рюється не фунтами, не вченими ступенями і не по¬ходженням.
Людина вимірюється широтою її мислення. Від того, наскільки широко ми мислимо, залежить масш¬таб наших досягнень».
Ведуча: Ось і завершується наш педагогічний ринг. Давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми, по¬ знайомилися з методикою колективної творчої справи, вико¬нували ролі оптимістів, песимістів, реалістів і просто глядачів. Так чи інакше, але ми були причетні до створення портрету творчого педагога, який в своїй роботі не цурається нового, передового педагогічного досвіду, постійно вдосконалюється і творчо дивиться на оточуючий світ.
Рефлексія. І на останок хочу нагадати вам «Притчу про мудрого вчителя» В. О. Сухомлинського.
11 Притча про мудрого вчителя
Був учитель немічний та худий. Жилисті були руки його, і сумна мережа зморшок зборознила ви¬соке чоло. Але очі вчителя, коли він говорив, бли¬щали світло і чисто; сила випромінювалася з них. Коли говорив учитель, неначе стіна розсувалася перед людьми, і хід сонця розумів його, і спів пташок, і ярість тварин, і життя будь-якої тварини на землі. І були в нього три учні. Молоді вони були та лю-били життя. Усе, що знав, передавав їм учитель.
3 Життя — театр, а люди в ньому — актори. Так дуже влучно сказав великий Шекспір. Життя людини — це творчість, бо ж постійно до¬водиться грати якусь роль. Роль сина чи доньки, дружини чи чоловіка, в одному ви¬падку — підлеглого, в іншо¬му — начальника. Бувають ролі більш удалі або менш удалі, усе залежить від міри таланту. І зараз ми включаємось у гру. У ділову гру — педагогічний ринг.
На боксерському ринзі схрещуються дві сили, дві витривалості. На педагогічному — по¬єдинок протилежних думок, які висловлювати¬муть сьогодні група оптимістів і група песиміс¬тів. Роль судді на ринзі грає група реалістів. Уболівальники-присутні можуть висловлювати свою згоду чи незгоду, підтримку чи незадово¬лення, скориставшись уявним вільним мікро¬фоном та «фішками думки», які є у кожного з вас: 4
 чорна – «Я з вами не погоджуюся»;
 червона – «Ви маєте слушну думку»;
 зелена – «Я з вами згоден, хоча маю думку, що є ефективніший спосіб розв’язання цієї проблеми».
Для початку давайте пригадаємо визначення стилів світосприйняття, які ви сьогодні будете представляти.
5 Песимізм — похмуре світо¬сприйняття, при якому людина не вірить у май¬бутнє, у всьому вбачає неприємне, смуток. Опти¬мізм — бадьоре, життєрадісне світосприйняття, при якому людина в усьому бачить світлі сторони, вірить у майбутнє, в успіх. Реалізм — чітке розу¬міння та врахування умов дійсності при здійсненні мети, при якому людина правильно враховує всі умови дійсності у своїй діяльності.
7. Ведуча: Поки учасники працюють, глядачам пропоную вправу «Кружальця». Подивіться уважно на екран. Що ви бачите? Так круг. А тепер спробуйте назвати якомога більше асоціацій з цією картинкою? (ведучий рахує кількість варіантів) 14-35 предметів – високий рівень оригінальності мислення, що говорить про високий рівень розвитку творчих здібностей.
6 Час вичерпано, шановні учасники. Отже, колесо життя. Яким ви його бачите? Оскільки песимісти додають, як правило, до кожного пи¬тання темних фарб, почнемо з оптимістів. Слово вам — оптимісти! (Виступ групи оптимістів.) Що у відповідь скажуть песимісти? Чи мо¬жете ви погодитися з оптимістами? (Виступ гру¬пи песимістів.) А яким колесо життя бачать реалісти? (Виступ групи реалістів.) ГЛЯДАЧІ
А що скаже зал? Вільний мікрофон у нас працює! Дякуємо. Підсумовуючи почуте, дозвольте зробити деякі висно¬вки.
Найвище щастя людини в тому, що вона живе в гармонії, відчуває в собі творчі сили, бачить себе творцем. Інакшим учитель не може бути.
Ніхто не заперечуватиме, що в будь-якій мистецькій галузі творчість — акт свободи. Але ж керівникові гуртка доводиться бути постійно в рамках: рамках заняття та вимог до нього, навчальних планів і програм, та ще й тиск відповідальності. То чи не є творчість педагога пташкою в кліт¬ці? Думаю, песимісти підтримають мене — вам слово. Тепер послухаємо думку оптимістів. А як думають реалісти? (Виступ групи реалістів.)
ГЛЯДАЧІ
Нарцис
Девіз
«Я працюю творчо, а ви мені заважаєте»
Характеристика
Неприязне ставлення до учнів, але без активного маніпулювання ними, концентрація на своїх творчих завданнях. Такий учитель схожий на лектора, що самовіддано читає лекцію й уважно стежить за зовнішньою реакцією слухачів. Насправді він абсолютно байдужий до думки учнів. Його не цікавить учень як людина. Головне — дістати особисте задоволення в роботі. Інший приклад — академічний науковець, який розумом приймає цінність і унікальність людей, але в педагогічній діяльності вирішує тільки свої наукові завдання, намагаючись бути коректним
Наполеон
Девіз
«Учні — неприємний, але необхідний засіб для моєї творчої діяльності»
Характеристика
Неприязне ставлення до дітей тут поєднується з відвертим використанням їх з особистою метою. Такий учитель нагадує полководця, для якого «солдати — це гарматне м'ясо». Має чудові творчі здібності, може демонструвати хороші методичні знахідки. Його високо цінує керівництво. Але діти його не люблять. Вони не можуть побачити особистість цього вчителя
Самодур
Девіз
«Ви винні в тому, що я посередній»
Характеристика
Яскравий представник агресивного обивателя, якого випадковим вітром занесло до школи. Цей тип страшний та руйнівний для учнів. Нездатність до творчості та неприязнь до дітей виливаються в суворий контроль, намагання обмежити учнів твердими заборонами
Самоактуалізатор
Девіз
«Ти так само неповторний, як і я, але ми зрозуміємо один одного»
Характеристика
Як нам здається, саме такий учитель спрямований на саморозвиток. Система взаємин базується на повазі, любові до дітей, сприйнятті їх як особистостей. Такий учитель має великий творчий потенціал, формує відповідну систему педагогічної діяльності, спрямовану на розвиток унікальності кожного учня
Спостерігач
Девіз
«Я вас не займаю, і ви мене не чіпайте»
Характеристика
Педагогічна діяльність у даному разі перетворюється на пасивне невтручання з недоброзичливим відтінком. Відсутність творчості робить такого вчителя нездатним до реальної педагогічної роботи
Фауст
Девіз
«Я зроблю тебе таким, яким хочу бачити»
Характеристика
Учитель формує, «ліпить» учня відповідно до своїх уявлень про потрібну суспільству людину. Дуже багато талановитих учителів вбачають у цьому сенс своєї праці
Штампувальник
Девіз
«Я вас люблю, але якщо буде потрібно...»
Характеристика
Можливо, це найпоширеніший тип учителя. Він любить дітей, але відсутність творчого джерела штовхає його на вчинки за шаблоном, стереотипом, застарілим зразком; він однаково підходить до роботи з різними класами, різними віковими категоріями. Тому часто використовує стосовно учнів владний підхід
Кіт Леопольд
Девіз
«Діти, давайте жити дружно»
Характеристика
Для цього типу характерна обмежена творча активність, сором'язливість, повага та любов до дитини. Виявляється пасивне бажання не зашкодити. Такий учитель нагадує садівника, який настільки любить деревце, що не наважується його полити, обкопати та обрізати гілочки. Він сподівається, що деревце виросте без будь-якої допомоги... Такий підхід може загубити деревце

Коли прийшов час їм іти, він сказав: «Я навчав вас багато років. Ось шлях. Він веде до селища. Я вже старий і не піду з вами. До того ж я знаю кожний камінь цього шляху. Через три доби ви по¬вернетесь до мене і розкажете, що саме знайшли в кінці шляху».
Пройшло три доби. Прийшов перший учень. «Мене ласкаво зустріли,— сказав він, — назива¬ли мене вчителем, дивувалися моїм знанням, ще¬дро, пригощали в кожній хаті». «А якого кольору очі в дітей цього селища?» — спитав учитель. «Не знаю, — відповів учень,— бо в перший день я ви¬пив стільки прекрасного духмяного вина, що всі очі здавалися мені однаковими». «Повертайся в сели¬ще, — наказав старий, — ти ще зможеш оволодіти ремеслами, але вчителем ти не станеш ніколи».
Повернувся до вчителя другий учень. «Я був вражений красою жінок у селищі, — промовив він, — проте є там одна краща за всіх у світі, я го¬товий до будь-якої жертви заради неї». І сказав то¬ді йому вчитель: «Ти будеш люблячим чоловіком, можливо, ти станеш гідним батьком, але вчителем ти не станеш ніколи».
І побачивши третього учня, спокійно дивився на нього вчитель, як дивляться люди, які вже ді-зналися про каміння шляху великого, на тих, хто лише вступає на цю путь. «Я дізнався, що діти бувають голодні, — вимовив юнак ледве чутно. — Я дізнався, як вони плачуть і як важко розкрити їхні серця. Біль і тривога оселилися в моїй душі. Я нічого не знаю. Я знову твій учень».
Але обійнявши юнака, учитель сказав: «Ти вже не учень. Ти — учитель!»