І. ПАСПОРТ
районної цільової програми
розвитку позашкільної освіти
на 2013 – 2014 роки

1.

 Програма затверджена

Рішенням районної ради  __________ 2013 року  № ___

2.

Ініціатор розробки Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації

3.

Дата, номер і назва  розпорядження  голови районної державної адміністрації про розроблення Програми

14.12.2012 року № 903-р розпорядження голови Петрівської райдержадміністрації «Про розроблення проектів галузевих

програм»

4.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації

 

5.

Співрозробники Програми

Відділ культури і туризму  Петрівської районної державної адміністрації

   

6.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації

7.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

8.1

Термін реалізації Програми

 2013 - 2014

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні  Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього ( тис. грн.), у тому числі:

 

3022,5 тис. грн.

кошти державного бюджету

-

кошти обласного бюджету

-

кошти районного бюджету

3022,5 тис. грн.

кошти бюджетів сіл, селищ

-

кошти не бюджетних джерел

-

11.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Районна цільова програма розвитку позашкільної освіти на 2013 - 2014 роки (далі - Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, якою затверджено Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти до 2014 року, рішення Кіровоградської обласної ради від 29 жовтня 2010 року №972 «Про затвердження обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді до 2014 року», розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 14.12.2012 року № 903-р «Про розроблення проектів галузевих програм».
Із реалізації районної Програми розвитку позашкільної освіти на 2009-2012 роки відбулися позитивні зрушення у сфері позашкільної освіти Петрівського району, а саме надання додаткової освіти на більш якісному рівні.
У системі освіти району позашкільну освіту станом на 1 жовтня 2012 року забезпечує районний Центр дитячої та юнацької творчості де здобувають позашкільну освіту 1401 вихованець (порівняно з 2009 роком кількість збільшилася на 14%), Петрівська ДМШ та Новостародубська ДМШ де мистецьку освіту здобувають 170 дітей, ДЮСШ «Олімп», яка розвиває чотири види спорту – гандбол, футбол, легка атлетика та кульова стрільба серед трьох вікових груп (29 навчальних груп, 452 учнів).
Позашкільна освіта району потребує оперативного вирішення проблеми розвитку мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань, модернізації матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти.
Таким чином, забезпечення умов для здобуття якісної позашкільної освіти дітьми є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, розроблення комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, виконання яких сприятиме послідовному та систематичному вирішенню питань щодо забезпечення підняття позашкільної освіти на якісно новий рівень .
Дана Програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми якісної позашкільної освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи позашкільної освіти в районі, забезпечення права учнів на доступність позашкільної освіти, підвищення якості позашкільної освіти.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення належних умов для доступності, безоплатності та підвищення якості позашкільної освіти, всебічного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах району, збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, гарантування конституційного права на здобуття позашкільної освіти.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:
- збереження та удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів;
- забезпечення ефективної діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для всебічного розвитку вихованців;
- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;
- узагальнення та популяризація кращого досвіду роботи педагогічних працівників з питань роботи з дітьми та учнівською молоддю у позаурочний час;

- створення умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- збільшення фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази;
- стимулювання працівників позашкільних навчальних закладів.

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головними розпорядниками на виконання власних функцій. Обсяги бюджетних асигнувань становлять 3022,5 тис. грн. та визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, а також з урахуванням можливостей доходної частини бюджетів та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
Програма розрахована на два роки (2013-2014), виконання Програми буде здійснюватися в один етап.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення доступності позашкільної освіти;
- поліпшення науково-методичного забезпечення розвитку позашкільної освіти;
- зміцнення матеріально – технічної бази закладів;
- забезпечення повноцінного розвитку особистості, пошук, підтримка обдарованих і талановитих дітей;
- підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та їх стимулювання.

Виконання основних завдань і заходів районної Програми дасть змогу:
- створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;
- удосконалити та зберегти мережу гуртків;
- підвищити рівень проведення районних масових заходів;
- консолідувати зусилля органів виконавчої влади;
- підвищити ефективність використання бюджетних коштів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району на надання соціальних гарантій у сфері позашкільної освіти;
- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;
- зменшити рівень правопорушень серед неповнолітніх.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1 до Програми.
Показники продукту Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми

Програма реалізується через основні напрямки:
- забезпечення доступності позашкільної освіти;
- поліпшення науково - методичного забезпечення розвитку позашкільної освіти;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів;
- забезпечення повноцінного розвитку особистості, пошук, підтримка обдарованих і талановитих дітей;
- підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та їх стимулювання.
Напрями реалізації та заходи Програми наведені в Додатку 3 до Програми.

 VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:
звітність відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сільських, селищних рад про виконання Програми;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії при відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми керівництву райдержадміністрації та постійній комісії з питань молодіжної політики та спорту, культури, туризму, освіти, сім'ї, жінок та дітей.
Учасники Програми інформують відповідального виконавця Програми про хід виконання даної Програми щороку до 15 січня, наступного за звітним періодом.
Відповідальний виконавець Програми інформує профільну постійну комісію районної ради про хід виконання даної Програми щороку до 25 січня, наступного за звітним періодом та подає на розгляд депутатам на пленарному засіданні районної ради заключний звіт про виконання даної Програми разом з пояснювальною запискою до 25 січня 2015 року.